Gå direkt till innehållet

Förordningen om digitala tjänster

För en säker och ansvarsfull miljö på nätet

Vad innehåller förordningen om digitala tjänster?

Förordningen om digitala tjänster innehåller regler för mellanhänder och internetplattformar som t.ex. marknadsplatser, sociala medier, plattformar för delning av innehåll, appbutiker och plattformar för att boka resor och boende. Förordningens främsta mål är att förhindra olaglig och skadlig verksamhet på nätet och spridning av desinformation. Den bidrar till bättre säkerhet för användarna, skyddar de grundläggande rättigheterna och skapar rättvisa och öppna förutsättningar för internetplattformarna.

Vilka är de viktigaste målen för förordningen om digitala tjänster?

Förordningen om digitala tjänster skyddar konsumenterna och deras grundläggande rättigheter på nätet genom att fastställa tydliga och proportionerliga regler. Den främjar innovation, tillväxt och konkurrenskraft och gör det lättare för mindre plattformar, små och medelstora företag och uppstartsföretag att växa. Användarnas, plattformarnas och myndigheternas roller omfördelas i enlighet med europeiska värden och med allmänheten i centrum.

 • alt=""
  För privatpersoner
  • Bättre skydd av grundläggande rättigheter
  • Större utbud och mer kontroll
  • Starkare skydd av barn på nätet
  • Minskad exponering för olaglig verksamhet
 • alt=""
  För leverantörer av digitala tjänster
  • Rättslig säkerhet
  • Enhetliga regler i hela EU
  • Lättare att starta och utöka verksamhet i Europa
 • alt=""
  För företag som använder digitala tjänster
  • Tillgång till EU-omfattande marknader genom plattformar
  • Ingen orättvis konkurrens med tillhandahållare av olagligt innehåll
 • alt=""
  För samhället i stort
  • Större demokratisk kontroll och överblick över systemviktiga plattformar
  • Färre systemrisker som manipulation och desinformation

Vilka leverantörer omfattas?

Förordningen om digitala tjänster innehåller regler för nätbaserade mellanhandstjänster som miljoner EU-invånare använder varje dag. De olika aktörernas skyldigheter motsvarar deras roll, storlek och betydelse i det digitala ekosystemet.

Alla mellanhänder på nätet som erbjuder tjänster på den inre marknaden måste följa de nya reglerna, oavsett om de är etablerade i eller utanför EU. Mikroföretag och småföretag kommer att få skyldigheter som står i proportion till deras förmåga och storlek samtidigt som de måste ta ansvar. Även mikroföretag och småföretag som växer avsevärt omfattas av ett riktat undantag från en rad skyldigheter under en övergångsperiod på 12 månader.

Förordningen om digitala tjänster träder i kraft

Sedan den 17 februari 2024 gäller förordningen för alla plattformar. Sedan slutet av augusti 2023 gällde reglerna redan för plattformar med över 45 miljoner användare i EU (10 procent av EU:s befolkning), så kallade mycket stora internetplattformar eller sökmotorer.

Kommissionen och de nationella myndigheterna ska se till att förordningen om digitala tjänster följs. Myndigheternas uppgift är att kontrollera att de plattformar som är etablerade i deras länder följer reglerna i förordningen, medan kommissionen i första hand ska se till att de extra skyldigheter som gäller för mycket stora internetplattformar och sökmotorer uppfylls, bland annat åtgärderna för att minska systemrisker.

Tillsynsramen enligt förordningen om digitala tjänster

Samarbetsramen enligt förordningen om digitala tjänster

Vad innebär de nya reglerna för användare, företag och plattformar?

Person holding a tablet

Läs mer om vad de nya reglerna betyder för användarna.

People in an office

Läs mer om vad de nya reglerna betyder för företagen.

3 persons holding their phones

Läs mer om vad de nya reglerna betyder för plattformarna.

Dokument