Skip to main content

Společný soubor pravidel upravující povinnosti a odpovědnost zprostředkovatelů v rámci jednotného trhu otevře nové příležitosti k přeshraničnímu poskytování digitálních služeb a zároveň zajistí vysokou úroveň ochrany pro všechny uživatele bez ohledu na to, ve které zemi EU žijí.

Jaké jsou hlavní cíle aktu o digitálních službách?

Proporcionalita nových pravidel podporuje inovace, růst a konkurenceschopnost a usnadňuje rozšiřování menších platforem, malých a středních podniků a startupů. Došlo k přehodnocení povinností uživatelů, platforem a veřejných orgánů tak, aby byly v souladu s evropskými hodnotami a chránily občany. Účelem pravidel je:

 • lepší ochrana spotřebitelů a jejich základních práv v online prostředí
 • nastavení vysoce transparentního prostředí, kde budou mít online platformy jasné povinnosti
 • podpora inovací, růstu a konkurenceschopnosti v rámci jednotného trhu
Přínos pro občany
 • lepší ochrana základních práv
 • širší nabídka, nižší ceny
 • nižší riziko, že narazí na nezákonný obsah
Přínos pro poskytovatele digitálních služeb
 • právní jistota, harmonizace pravidel
 • snazší rozjezd a expanze podnikání v Evropě
Přínos pro uživatele digitálních služeb z řad podniků
 • širší nabídka, nižší ceny
 • přístup na trhy v celé EU prostřednictvím platforem
 • rovné podmínky a diskvalifikace poskytovatelů nezákonného obsahu
Přínos pro společnost obecně
 • větší demokratická kontrola a dohled nad online platformami
 • zmírňování systémových rizik, jako jsou manipulace nebo dezinformace

Na koho se akt vztahuje?

 

Akt o digitálních službách obsahuje pravidla týkající se online zprostředkovatelských služeb, které každý den používají miliony Evropanů. Povinnosti uložené různým online subjektům odpovídají jejich úloze, velikosti a dopadu na online ekosystém.

Nové povinnosti

Zprostředkovatelské služby

(kumulativní povinnosti)

Hostingové
služby

(kumulativní povinnosti)

Online
platformy 

(kumulativní povinnosti)

Rozsáhlé
platformy

(kumulativní povinnosti)

podávání zpráv o transparentnosti
požadavek na řádné zohlednění základních práv v podmínkách poskytování služeb
spolupráce s vnitrostátními orgány po vydání soudního příkazu
kontaktní místa a v případě potřeby zákonný zástupce
oznámení, opatření a povinnost poskytovat informace uživatelům 
oznamování trestných činů 
mechanismus pro vyřizování stížností a zjednávání nápravy a mimosoudní urovnávání sporů  
důvěryhodní oznamovatelé  
opatření proti nekorektním oznámením a protioznámením  
zvláštní povinnosti pro tržiště, např. ověřování totožnosti dodavatelů-třetích stran (protokol KYBC), zajišťování souladu s předpisy již od stadia návrhu, namátkové kontroly  
zákaz cílené reklamy určené dětem a reklamy založené na zvláštních charakteristikách uživatelů  
transparentnost doporučovacích systémů  
transparentnost internetové reklamy z hlediska uživatele  
povinnosti v oblasti řízení rizik a reakce na krizový vývoj   
externí a nezávislý audit, interní funkce zajišťování shody s předpisy a odpovědnost vůči veřejnosti   
možnost uživatele si zvolit, že nebude mít doporučení založená na profilování   
sdílení údajů s úřady a výzkumnými pracovníky   
kodexy chování   
spolupráce v oblasti reakce na krize   

Jak se nové povinnosti projeví v praxi?

Konkrétně to přináší:

 • opatření pro boj proti nezákonnému zboží, službám nebo obsahu online, včetně mechanismu, který uživatelům umožňuje tento obsah označovat a platformám spolupracovat s důvěryhodnými oznamovateli
 • nové povinnosti týkající se sledovatelnosti podnikatelských uživatelů na internetových tržištích s cílem pomoci identifikovat prodejce nelegálního zboží, nebo přiměřené úsilí internetových tržišť náhodně zkontrolovat, zda byly výrobky nebo služby v jakékoli oficiální databázi označeny za nezákonné
 • účinné záruky pro uživatele, včetně možnosti napadnout rozhodnutí platforem ohledně moderování obsahu
 • zákaz určitého typu cílené reklamy na online platformách (pokud se zaměřují na děti nebo používají zvláštní kategorie osobních údajů, jako je etnický původ, politické názory, sexuální orientace)
 • opatření zajišťující transparentnost online platforem, která se týkají řady aspektů, včetně algoritmů pro doporučování obsahu
 • povinnost velmi velkých platforem a velmi velkých online vyhledávačů předcházet jakémukoli zneužití jejich systémů tím, že budou přijímat opatření založená na posouzení rizik a nezávislých auditech řízení rizik
 • přístup výzkumných pracovníků ke klíčovým údajům největších platforem a vyhledávačů s cílem porozumět vývoji rizik na internetu
 • systém dohledu, který bude řešit komplexní povahu online prostoru: hlavní úlohu budou mít státy EU, kterým bude nápomocen nový Evropský výbor pro digitální služby; systém dohledu Evropské komise nad velmi velkými platformami a vymáhání dodržování povinností

Stručně o nových pravidlech

Uživatelé

Co přinášejí nová pravidla uživatelům

Podniky

Co přinášejí nová pravidla podnikům

Platformy

Co přinášejí nová pravidla platformám

Co bude následovat?

Poté, co 16. listopadu 2022 vstoupil v platnost akt o digitálních službách, mají online platformy tři měsíce (do 17. února 2023) na to, aby oznámily počet aktivních koncových uživatelů na svých internetových stránkách. Evropská komise rovněž vyzývá všechny online platformy, aby jí tato čísla oznámily. Na základě počtu uživatelů pak Komise posoudí, zda lze příslušného zprostředkovatele obsahu považovat za velmi velkou online platformu nebo vyhledávač. Po tomto rozhodnutí bude mít dotčený subjekt čtyři měsíce na to, aby splnil povinnosti vyplývající z aktu o digitálních službách, včetně provedení prvního každoročního posouzení rizik a jeho poskytnutí Evropské komisi. Členské země EU musí zmocnit národní koordinátory digitálních služeb do 17. února 2024, což je datum, odkdy bude akt o digitálních službách plně použitelný pro všechny subjekty v jeho oblasti působnosti.

Dokumenty

27 ŘÍJEN 2022
Regulation on Digital Services Act
English
(948.64 KB - HTML)
Stáhnout