Skip to main content

Utvärdering av projekt för utvecklingssamarbete

Kommissionen utvärderar projekt för utvecklingssamarbete för att redovisa och effektivisera insatserna.

Översikt

Kommissionen har stor erfarenhet av att utvärdera sina projekt för utvecklingssamarbete som ett sätt att effektivisera insatserna.

Både intressenter och allmänheten vill ha bättre insyn i EU:s samarbete med utvecklingsländerna och bättre granskning av insatsernas resultat.

Därför måste kommissionen ha tydliga ramar för oberoende utvärderingar som präglas av öppenhet.

Syftet med utvärderingen

Utvärderingen går ut på att bedöma åtgärdernas resultat för att se hur väl man har nått målen. Det finns två huvudsyften:

  • Lära av erfarenheter för att göra insatserna effektivare – det hjälper dem som utvecklar strategier, utformar projekt och tillhandahåller biståndet.
  • Redovisa arbetet för programmets berörda parter och skattebetalarna – de vill veta hur medlen har använts och om resultaten motsvarar de uppsatta målen.

Typer av utvärderingar och ansvar

EU-kommissionen gör utvärderingar på olika nivåer:

  • Utvärderingar av projekt och program på åtgärdsnivå. De bidrar till en djupare förståelse av resultaten och lärdomar för framtiden. Utvärderingarna görs av EU-delegationerna eller de enheter som ansvarar för projektet eller programmet.
  • Strategiska utvärderingar för att bedöma de långsiktiga resultaten av geografiska, sektorsvisa och tematiska strategier och instrument. Syftet är att bedöma kvaliteten på EU:s utvecklingsbistånd som helhet och bidra med rekommendationer och lärdomar för framtida insatser och programplanering. De strategiska utvärderingarna sköts av den centrala utvärderingsenheten vid generaldirektoratet för internationellt samarbete och utveckling som följer ett arbetsprogram.