Skip to main content

Attīstības jomā īstenoto sadarbības projektu izvērtējums

Komisija novērtē savus attīstības jomā īstenotos sadarbības projektus, lai uzlabotu pārskatatbildību un efektivitāti.

Īsumā

Eiropas Komisijai ir ievērojama pieredze savu attīstības jomā īstenoto sadarbības projektu novērtēšanā. Komisija atzīst, ka ir ļoti svarīgi izvērtēt tās intervences, lai Komisijas lomu attīstības jomā īstenotajā sadarbībā padarītu efektīvāku.

Pašlaik ieinteresētās personas attīstības palīdzības jomā un visa sabiedrība kopumā pieprasa, lai Eiropas Savienības sadarbība ar jaunattīstības valstīm būtu labāk pārredzama un lai šo darbību rezultāti tiktu rūpīgāk pārbaudīti.

Tāpēc ir svarīgi, lai Komisijai būtu skaidra un pārredzama sistēma, ar kuras palīdzību veikt neatkarīgu izvērtēšanu.

Izvērtējuma mērķis

Izvērtējums izpaužas kā pasākumu rezultātu novērtēšana, lai pārbaudītu to atbilstību izvirzītajiem mērķiem. Divi galvenie mērķi ir šādi:

  • iemācīties intervences padarīt efektīvākas, proti, mācīšanās no pieredzes palīdz tiem, kas izstrādā stratēģijas un projektus un īsteno palīdzības sniegšanu;
  • atskaitīties programmas dalībniekiem un nodokļu maksātājiem, proti, novērtēšana palīdz labāk atskaitīties par resursu izlietojumu un sasniegtajiem mērķiem, salīdzinot palīdzības rezultātus ar sākotnējiem mērķiem.

Novērtēšanas veidi un atbildības sadalījums

Eiropas Komisija novērtēšanu veic vairākos līmeņos.

  • Projektu un programmu izvērtēšana: šādus izvērtējumus veic starptautiskā līmenī. Tie sniedz padziļinātu izpratni par projektu vai programmu sniegumu un palīdz mācīties no pieredzes. Par tiem atbild ES delegācijas vai par projektu / programmu atbildīgā operatīvā struktūrvienība.
  • Stratēģiskie izvērtējumi: tajos novērtē ģeogrāfisko un nozaru/tematisko politikas jomu un rīku rezultātus ilgākā laikposmā. Šādi izvērtējumi vairo pārskatatbildību, jo attīstības jomā īstenotā ES palīdzība tiek novērtēta kā vienots kopums un tiek sniegti ieteikumi politikas veidošanai un programmu izstrādāšanai. Tos īsteno centrālā novērtēšanas nodaļa Starptautiskās sadarbības un attīstības ģenerāldirektorātā, kurš uztur publicētu darba programmu.