Skip to main content

Evalwazzjoni ta’ proġetti ta’ kooperazzjoni għall-iżvilupp

Il-Kummissjoni tevalwa l-proġetti ta’ kooperazzjoni għall-iżvilupp tagħha sabiex titjieb ir-responsabbiltà u l-effiċjenza.

Ħarsa ġenerali

Il-Kummissjoni Ewropea għandha esperjenza sinifikanti fl-evalwazzjoni tal-proġetti ta’ kooperazzjoni għall-iżvilupp tagħha. Il-Kummissjoni tirrikonoxxi li l-evalwazzjoni tal-interventi tagħha hija kruċjali sabiex ir-rwol tagħha fil-kooperazzjoni għall-iżvilupp ikun aktar effettiv.

Illum, il-partijiet ikkonċernati fl-għajnuna għall-iżvilupp u l-pubbliku ġenerali jitolbu aktar trasparenza fil-kooperazzjoni tal-Unjoni Ewropea ma’ pajjiżi li qed jiżviluppaw, biż-żieda tal-iskrutinju tar-riżultati ta’ dawn l-attivitajiet.

Għalhekk huwa importanti li l-Kummissjoni jkollha qafas ċar u trasparenti biex twettaq evalwazzjoni indipendenti.

Għan tal-evalwazzjoni

L-evalwazzjoni tikkonsisti mill-ġudizzju tar-riżultati ta’ azzjonijiet pubbliċi sabiex tiġi vverifikata l-konformità tagħhom mal-objettivi stabbiliti. Hija għandha żewġ għanijiet ewlenin:

  • titgħallem tagħmel l-interventi aktar effettivi: it-tagħlim mill-esperjenza jgħin lil dawk li jiżviluppaw l-istrateġiji, jiddisinjaw il-proġetti u jimplimentaw l-għajnuna
  • turi responsabbiltà lejn il-partijiet ikkonċernati tal-programm u l-kontribwenti: l-evalwazzjoni tgħin biex titjieb ir-responsabbiltà fl-użu tar-riżorsi u r-riżultati li jitwasslu billi tqabbel ir-rendiment tal-għajnuna mal-objettivi oriġinali tagħha.

Tipi ta’ evalwazzjoni u responsabbiltajiet

Il-Kummissjoni Ewropea twettaq evalwazzjonijiet f’livelli differenti:

  • Evalwazzjonijiet tal-proġett u tal-programm: Dawn l-evalwazzjonijiet jitwettqu fil-livell tal-intervent. Dawn jipprovdu fehim fil-fond tal-prestazzjoni tal-proġett/programm u tagħlimiet għall-futur. Dawn huma r-responsabbiltà tad-delegazzjonijiet tal-UE jew tal-unità operazzjonali responsabbli għall-proġett/programm.
  • Evalwazzjonijiet strateġiċi: L-evalwazzjonijiet strateġiċi jivvalutaw ir-riżultati ta’ politiki ġeografiċi, settorjali/tematiċi, u strumenti tul perjodu ta’ żmien sinifikanti. Huma jikkontribwixxu għar-responsabbiltà billi jivvalutaw il-kwalità tal-għajnuna għall-iżvilupp tal-UE kollha kemm hi u jipprovdu rakkomandazzjonijiet u tagħlimiet għall-formulazzjoni tal-politika u l-ipprogrammar. Dawn huma mmaniġġjati mill-unità ċentrali tal-evalwazzjoni fid-Direttorat Ġenerali għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Internazzjonali, li jżomm programm ta’ ħidma ppubblikat.