Skip to main content

Ocena projektów współpracy na rzecz rozwoju

Komisja ocenia swoje projekty w zakresie współpracy na rzecz rozwoju, aby poprawiać rozliczalność i skuteczność.

Informacje ogólne

Komisja Europejska ma duże doświadczenie w ocenie swoich projektów w zakresie współpracy na rzecz rozwoju i uważa, że ocena ta jest ważna, by jej działania w tym obszarze były coraz bardziej skuteczne.

Dziś zarówno zainteresowane strony, jak i społeczeństwo chcą większej przejrzystości we współpracy Unii Europejskiej z krajami rozwijającymi się i lepszego przeglądu wyników działań w tej dziedzinie.

Dlatego ważne jest, aby Komisja dysponowała jasnymi i przejrzystymi ramami umożliwiającymi dokonywanie niezależnej oceny.

Cel oceny

Ocena polega na ewaluacji wyników działań publicznych, aby sprawdzić, w jakim stopniu osiągnięto wyznaczone cele. Ocena ma dwa główne cele:

  • uczenie się, aby działania były skuteczniejsze: wyciąganie wniosków z doświadczeń pomaga tym, którzy opracowują strategie i projekty oraz wdrażają pomoc
  • odpowiedzialność i rozliczalność względem stron biorących udział w programie i podatników: ocena pomaga zwiększyć odpowiedzialność za wykorzystanie zasobów i sprawdzić, czy wyniki odpowiadają pierwotnie wyznaczonym celom.

Rodzaje oceny i obowiązki

Komisja Europejska przeprowadza oceny na różnych poziomach:

  • Oceny projektu i programu na poziomie działań: pomagają w lepszym zrozumieniu wyników projektu/programu i wyciągnięciu wniosków na przyszłość. Oceny te dokonywane są przez delegatury UE lub podmioty odpowiedzialne za projekt/program.
  • Oceny strategiczne: badają długoterminowe wyniki strategii geograficznych, sektorowych i tematycznych oraz instrumentów. Przyczyniają się do rozliczalności poprzez ocenę jakości pomocy na rzecz rozwoju UE jako całości oraz dostarczają zaleceń i doświadczeń na potrzeby formułowania polityki i planowania programów. Oceny strategiczne są przeprowadzane przez centralny dział oceniający w Dyrekcji Generalnej ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju, który publikuje program prac.