Skip to main content

Poročilo o strateškem predvidevanju za leto 2020

Strateško predvidevanje in oblikovanje politik EU

Vključitev strateškega predvidevanja v oblikovanje politik EU bo Evropski komisiji omogočila, da:

 • oblikuje in uporabi kolektivno inteligenco za hitrejše predvidevanje razvoja dogodkov in boljšo pripravljenost na spremembe
 • strateško predvidevanje postane sestavni del zbirke orodij Komisije za boljše pravno urejanje, vključno s predhodnimi ocenami učinka, in podpre program ustreznosti in uspešnosti predpisov
 • izvede poglobljeno in participativno predvidevanje pri glavnih pobudah, cilj pa bo prispevati k letnemu govoru o stanju v Uniji, delovnim programom Komisije in večletnemu načrtovanju programov
 • spodbuja sodelovanje in zavezništva na področju predvidevanja z institucijami in partnerji EU, državami članicami in drugimi ključnimi deležniki

Odpornost kot novo vodilo za politike EU

Kriza zaradi COVID-19 je jasno pokazala, da mora Evropa okrepiti svojo odpornost – sposobnost biti kos izzivom in prehodom na trajnosten, pravičen in demokratičen način. To sporočilo kaže, kako bodo k temu prispevale v prihodnost usmerjene politike, podprte s predvidevanjem.

Strateško predvidevanje lahko prispeva k politikam, ki povečujejo odpornost na štirih področjih. Predvidevanje lahko pomaga predvideti razvoj dogodkov, ki bodo verjetno imeli negativne učinke, in poveča odpornost s strukturnimi spremembami ob upoštevanju vpliva trenutnih in prihodnjih kriz na zadevne megatrende in nastajajoča vprašanja. Politike, ki imajo koristi od strateškega predvidevanja, lahko bolje ublažijo ranljivosti in povečajo zmogljivosti, ki jih je izpostavila kriza, ter s tem zagotovijo nove priložnosti in povečajo odpornost Evrope.

Ključne ugotovitve

digital

Socialna in ekonomska odpornost

Pandemija je poglobila neenakosti, povečala demografska neravnovesja in revščino, pospešila avtomatizacijo in nesorazmerno vplivala na delovna mesta v storitvenem sektorju. Strateško predvidevanje se lahko izkoristi za ugotavljanje prihodnjih potreb po znanjih in spretnostih, v katere moramo vlagati zdaj, ter za obsežnejšo razpravo o možnostih za spremembo socialnega in fiskalnega sporazuma.

doors opening on a digital scenario

Geopolitična odpornost

Kriza je pokazala, da se Evropa pretirano zanaša na neevropske dobavitelje kritičnih surovin za ključne tehnologije, potrebne za doseganje ogljično nevtralne in digitalne družbe. Strateško predvidevanje lahko prispeva k prepoznavanju možnih scenarijev in opredelitvi strateških možnosti za okrepitev odprte strateške avtonomnosti EU.

tree

Zelena odpornost

Prehod na bolj zeleno gospodarstvo bi ustvaril 24 milijonov novih delovnih mest na svetovni ravni, njegov učinek na okrevanje po krizi zaradi COVID-19 pa bi bil lahko precej večji, kot je bilo sprva predvideno. Strateško predvidevanje lahko prispeva k raziskovanju dejavnikov sprememb, razumevanju prihodnjega strukturnega premika na trgu dela in usmerjanju preusposabljanja oseb, ki so med krizo izgubile zaposlitev ali ki bodo zaposlitev verjetno izgubile zaradi tehnoloških sprememb in avtomatizacije.

digital numbers

Digitalna odpornost

Kriza je pospešila visoko povezljivost in vključevanje novih tehnologij, ki vplivajo na delovno okolje in naš način življenja. Strateško predvidevanje nam lahko pojasni, v katero smer bo šel razvoj ključnih novih tehnologij, njihov vpliv na vseh življenjskih področjih in kako izkoristiti prihodnje priložnosti.

Agenda za strateško predvidevanje

Poročilo o strateških napovedih za leto 2020 kaže, da je strateško predvidevanje, ki temelji na ukrepih, primerno samo za obveščanje nosilcev odločanja o spodbujanju dvojnega prehoda in krepitev odpornosti EU. Sporočilo v tej smeri predlaga naslednje ukrepe:

 • Prototipne preglednice odpornosti bodo namenjene spremljanju odpornosti. Te preglednice bodo še izpopolnjene in oblikovane v predhodnih razpravah z državami članicami in drugimi ključnimi deležniki. Poudarek tega dela bo srednje- do dolgoročen, da se zagotovijo najboljši pogoji, da bi politike, ki temeljijo na predvidevanju, ublažile ranljivosti in okrepile zmogljivosti.
 • Agenda za strateško predvidevanje, ki podpira krovne politične prednostne naloge. Vključevala bo predvidevanja, ki bodo prispevala h glavnim pobudam, načrtovanim v delovnemu programu Komisije, in najpomembnejšim medsektorskim vprašanjem. Primeri lahko vključujejo naslednje: odprta strateška avtonomnost, prihodnost zelenih delovnih mest ter znanj in spretnosti ter poglobitev tesnega medinstitucionalnega sodelovanja pri zelenem in digitalnem prehodu v vseh politikah in strategijah.
 • Letna konferenca evropskega sistema za strateško in politično analizo (ESPAS), ki je načrtovana za november 2020. To bo tudi priložnost za razpravo o temi poročila o strateškem predvidevanju za naslednje leto. Komisija želi na konferenci tudi vzpostaviti vseevropsko mrežo za predvidevanje, ki bo temeljila na zmogljivostih držav članic za javno predvidevanje, možganskih trustih, akademskih krogih in civilni družbi.
 • Scenariji predvidevanja, ki bodo podlaga za prihodnjo politično razpravo, da se zagotovi skladnost med politikami, in ki bodo uporabljeni kot skupen in v prihodnost usmerjen okvir za predloge politik. Ti scenariji bodo pomagali opredeliti možne poti za dvojni prehod. Ta projekt se lahko upošteva tudi v okviru konference o prihodnosti Evrope.

Kaj sledi

 • Letna konferenca evropskega sistema za strateške in politične analize (ESPAS)
 • Nadaljnji razvoj preglednic odpornosti
 • Poročilo o strateškem predvidevanju za leto 2021
 • Izvajanje agende za strateško predvidevanje

Kontakt

Za vprašanja se obrnite na SG-FORESIGHT@ec.europa.eu; JRC-FORESIGHT@ec.europa.eu

Documents

9 SEPTEMBER 2020
Strategic Foresight Report – Charting the course towards a more resilient Europe (reader-friendly version)
English
(2.26 MB - PDF)
Prenesi

9 SEPTEMBER 2020
STRATEŠKO PREDVIDEVANJE – NAČRTOVANJE POTI K ODPORNEJŠI EVROPI
slovenščina
(397.06 KB - HTML)
Prenesi

16 JULIJ 2019
Politične usmeritve Komisije za obdobje 2019–2024
slovenščina
(1.18 MB - PDF)
Prenesi

[node:26659:view-mode:teaser]

9 SEPTEMBER 2020
Prototype dashboard for monitoring the social and economic dimension of resilience
English
(922.41 KB - PDF)
Prenesi

9 SEPTEMBER 2020
Prototype dashboards for monitoring the geopolitical, green, and digital dimensions of resilience
English
(1.52 MB - PDF)
Prenesi