Skip to main content

Výročné správy o riadení a výkonnosti

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
7 december 2016

Opis

Komisia každý rok vypracúva správu o riadení a výkonnosti, ktorá poskytuje prehľad o výsledkoch dosiahnutých pomocou prostriedkov z rozpočtu EÚ a vysvetľuje, ako sa s rozpočtom hospodárilo a ako sa chránil. Táto správa je hlavným príspevkom Komisie do každoročného postupu udelenia rozpočtového absolutória. 

V správe sa uvádzajú kroky, ktoré Komisia podniká s cieľom zabezpečiť, aby sa s rozpočtom EÚ hospodárilo v súlade s najprísnejšími normami správneho finančného riadenia. Komisia prijatím tejto správy preberá celkovú politickú zodpovednosť za riadenie rozpočtu EÚ. Ide o posledné štádium v cykle ročného plánovania, programovania a podávania správ Komisie.

Výročná správa o riadení a výkonnosti rozpočtu EÚ je súčasťou balíka integrovaného podávania finančných správ a správ o zodpovednosti Komisie, ktorý zahŕňa ďalšie správy, ako sú napr. konsolidované účtovné závierky.

Balík integrovaného podávania finančných správ a správ o zodpovednosti predstavuje hlavný príspevok Komisie do každoročného postupu udelenia absolutória, prostredníctvom ktorého Európsky parlament a Rada udeľujú konečné schválenie plnenia rozpočtu za konkrétny rok.

 

Dokumenty