Skip to main content

Roczne sprawozdania z zarządzania i wykonania

Informacje szczegółowe

Data publikacji
7 grudzień 2016

Opis

Co roku Komisja sporządza roczne sprawozdanie z zarządzania i wykonania, które zawiera przegląd wyników osiągniętych dzięki środkom budżetowym UE oraz wyjaśnia sposób zarządzania tymi środkami i ich ochrony. Sprawozdanie to stanowi główny wkład Komisji w coroczny proces udzielania absolutorium budżetowego. 

Sprawozdanie przedstawia również działania, które podejmuje Komisja, aby budżet UE był zarządzany zgodnie z najwyższymi standardami należytego zarządzania finansami. Przyjmując to sprawozdanie, Komisja bierze na siebie ogólną odpowiedzialność polityczną za zarządzanie budżetem UE. Sporządzenie sprawozdania stanowi ostatni etap rocznego cyklu planowania, programowania i sprawozdawczości realizowanego przez Komisję.

Roczne sprawozdanie z zarządzania i wykonania dla budżetu UE stanowi część pakietu Komisji w zakresie zintegrowanej sprawozdawczości finansowej i sprawozdawczości w zakresie rozliczalności. Pakiet ten zawiera inne dokumenty, np. skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Pakiet w zakresie zintegrowanej sprawozdawczości finansowej i sprawozdawczości w zakresie rozliczalności stanowi główny wkład Komisji w roczną procedurę udzielania absolutorium, za pomocą której Parlament Europejski i Rada ostatecznie zatwierdzają wykonanie budżetu na dany rok.

 

Dokumenty