Prejsť na hlavný obsah

Mestská agenda EÚ

Mestská agenda EÚ spája Komisiu, ministerstvá členských štátov, mestské samosprávy a iné zainteresované strany na podporu lepších právnych predpisov, ľahšieho prístupu k financovaniu a intenzívnejšej výmeny poznatkov v otázkach, ktoré sú pre mestá dôležité. 

Mestská agenda EÚ

Mestská agenda EÚ sa zameriava na riešenie problémov miest tým, že vytvára partnerstvá medzi Komisiou, organizáciami EÚ, národnými vládami, miestnymi orgánmi a zainteresovanými stranami, napríklad mimovládnymi organizáciami.

Spoločne vytvárajú akčné plány, vďaka ktorým je možné:

  • prijímať lepšie právne predpisy,
  • zlepšovať programy financovania,
  • Vymieňať si poznatky (údaje, štúdie, osvedčené postupy).

Lepšia regulácia

Právne predpisy EÚ sa často vykonávajú aj v mestách, čo má pre mestské samosprávy priame a nepriame dôsledky. Právne predpisy však môžu mať pre rôzne cieľové skupiny rôzne dôsledky a ich vykonávanie na miestnej úrovni je ťažké. S týmito ťažkosťami by sa malo v právnych predpisoch EÚ predvídať.

Cieľom mestskej agendy EÚ je pomôcť príslušným subjektom v tom, aby existujúce politiky, právne predpisy a nástroje vykonávali efektívnejšie a zrozumiteľnejšie.

Pokiaľ ide o nové právne predpisy EÚ, programom Komisie týkajúcim sa lepšej právnej regulácie sa zabezpečuje, aby sa dosiahli ich ciele pri minimálnych nákladoch bez toho, aby sa podnikom a iným dotknutým organizáciám ukladala zbytočná administratívna záťaž.

Lepšie financovanie

Mestské orgány patria k hlavným príjemcom verejných finančných prostriedkov. Získať tieto finančné prostriedky však môže byť náročné, pretože finančné prostriedky sa poskytujú z rôznych inštitúcií EÚ a deje sa tak rôznymi spôsobmi.

Mestská agenda sa snaží zlepšiť kvalitu zdrojov financovania a uľahčiť mestským samosprávam prístup k týmto zdrojom.

Mestská agenda EÚ nevytvára dodatočné finančné prostriedky európskeho financovania, ale využíva získané poznatky na to, aby mestským samosprávam uľahčila proces žiadosti o finančné prostriedky zo všetkých programov EÚ vrátane tých, ktoré patria do politiky súdržnosti.

Lepšie poznatky

Úspešné projekty a ďalšie poznatky o tom, ako sa mestá vyvíjajú, sa musia využívať lepšie a šíriť ďalej k ostatným.

Zodpovednosť orgánov a súvisiacich administratívnych štruktúr sa môžu medzi jednotlivými mestami výrazne líšiť. Spoľahlivé údaje sú dôležité na to, aby mestská politika vychádzala z dôkazov a aby bolo možné nájsť riešenia šité na mieru hlavným výzvam.

Mestská agenda EÚ pomôže vybudovať vedomostnú základňu a podporovať výmenu osvedčených postupov. Všetky súvisiace iniciatívy budú v súlade s právnymi predpismi EÚ o ochrane údajov a opätovnom použití informácií verejného sektora a budú zároveň podporovať využívanie veľkých, prepojených a otvorených údajov.

Prioritné témy

Prioritnými témami mestskej agendy sú:

Tieto mestské témy boli stanovené v Amsterdamskom pakte, ktorý v máji 2016 ratifikovali ministri členských štátov EÚ zodpovední za mestskú politiku.