Přejít na hlavní obsah

Městská agenda pro EU

Městská agenda pro EU sdružuje Komisi, ministerstva jednotlivých členských zemí, městské orgány a další zúčastněné strany s cílem prosazovat lepší právní předpisy, snadnější přístup k financování a intenzivnější sdílení znalostí o otázkách, které se týkají měst. 

Městská agenda pro EU

Městská agenda pro EU se zabývá problémy, kterým města čelí. V jejím rámci jsou vytvořena partnerství mezi Komisí, organizacemi EU, vládami členských států, místními orgány a zúčastněnými stranami, jako jsou nevládní organizace.

Společně vytvářejí akční plány:

  • přijetí lepších právních předpisů
  • zlepšení programů financování
  • sdílení znalostí (údajů, studií, osvědčených postupů)

Zlepšování právní úpravy

Provádění právních předpisů EU často probíhá právě ve městech a to má přímé i nepřímé důsledky pro orgány městské správy. Právní předpisy však mohou mít různý dopad na různé cílové skupiny a může být obtížné je na místní úrovni provádět. S takovými problémy by měla právní úprava EU počítat.

Městská agenda pro EU se snaží pomoci příslušným subjektům účinněji a soudržněji provádět stávající politiky, právní předpisy a nástroje.

Pokud jde o nové právní předpisy EU, program Komise pro zlepšování právní úpravy zajišťuje, aby tyto předpisy dosahovaly svých cílů za minimálních nákladů a aniž by to znamenalo zbytečnou administrativní zátěž pro podniky a další dotčené organizace.

Lepší financování

Městské orgány patří mezi klíčové příjemce veřejných finančních prostředků. Získat tyto prostředky však může být obtížné kvůli velkému počtu různých institucí EU, které finanční prostředky poskytují, a proto, že je lze získat mnoha různými způsoby.

Městská agenda usiluje o zlepšení kvality zdrojů financování a usnadňuje městským vládám přístup k nim.

Městská agenda pro EU nevytváří další finanční prostředky EU, ale čerpá ze získaných zkušeností s cílem usnadnit městským vládám žádání o finanční prostředky ze všech programů EU, včetně těch, které spadají do oblasti politiky soudržnosti.

Lepší znalosti

Úspěšné projekty a další poznatky o tom, jak se města vyvíjejí, je třeba lépe využívat a ve větším měřítku sdílet.

Odpovědnost orgánů a souvisejících správních struktur se může v jednotlivých městech značně lišit. Spolehlivé údaje jsou důležité k tomu, aby byla městská politika založena na ověřených skutečnostech a aby se podařilo přijít na to, jak významné problémy řešit způsobem, který by byl vhodný pro tu kterou situaci.

Městská agenda pro EU pomůže vytvořit základnu poznatků pro městskou politiku a podporuje výměnu osvědčených postupů. Veškeré související iniciativy budou v souladu s právními předpisy EU o ochraně údajů a dalším využitím informací veřejného sektoru a budou podporovat využívání velkých, propojených a veřejně přístupných dat.

Prioritní témata

Prioritními tématy městské agendy jsou:

Tato městská témata byla stanovena v Amsterodamském paktu a ratifikovali je ministři školství členských států EU v květnu 2016.