Skip to main content

Програма на ЕС за градовете

В рамките на Програмата на ЕС за градовете Комисията, националните министерства, градските власти и други заинтересовани страни работят за насърчаване на по-добро законодателство, улесняване на достъпа до финансиране и засилване на обмена на знания по свързани с градовете въпроси. 

Програма на ЕС за градовете

В Програмата на ЕС за градовете се търсят отговори на проблеми, пред които са изправени градовете, като се създават партньорства между Комисията, организации от ЕС, национални правителства, местни органи и заинтересовани страни, например неправителствени организации.

Те разработват заедно планове за действие с цел:

  • приемане на по-добри закони
  • подобряване на програмите за финансиране
  • обмен на знания (данни, проучвания, добри практики)

По-добро регулиране

Законите на ЕС често се прилагат на равнище градове, като имат преки и непреки последици за градските власти. Законодателството обаче може да засяга различни групи хора по различен начин и прилагането му на местно равнище да бъде затруднено. Това са затруднения, които трябва да бъдат взети предвид при изготвянето на разпоредбите на ЕС.

С Програмата на ЕС за градовете се цели да се помогне на съответните действащи лица да прилагат съществуващи политики, закони и инструменти по-ефективно и последователно.

По отношение на новото законодателство на ЕС, програмата за по-добро регулиране на Комисията гарантира, че то постига целите си с минимални разходи и без да води до ненужна административна тежест за засегнатите предприятия и организации.

По-добро финансиране

Градските власти са сред основните бенефициери на публично финансиране. Получаването на това финансиране обаче може да се окаже трудно поради многото различни институции на ЕС, които предоставят финансиране, и множеството различни начини, по които се прави това.

Програмата за градовете цели подобряване на качеството на източниците на финансиране и улесняване на достъпа на градските власти до него.

Програмата на ЕС за градовете не води до създаване на допълнително финансиране от ЕС, а въз основа на извлечените поуки се улесняват градските власти да кандидатстват за финансиране от всички програми на ЕС, включително и тези в рамките на политиката на сближаване.

По-добри знания

Успешните примери и други знания за това как градовете се развиват трябва да се използват по-ефективно и да се споделят по-широко.

Отговорностите на органите и съответните административни структури на отделните градове могат да се различават значително. Надеждните данни са важни, за да се гарантира, че политиката за градовете се основава на факти и че на важните предизвикателства могат да бъдат намерени решения, съобразени с конкретните нужди.

Програмата на ЕС за градовете ще помогне за изграждането на база от знания за политиката за градовете и насърчаването на обмена на добри практики. Всички свързани инициативи ще бъдат в съответствие със законодателството на ЕС относно защитата на данните и повторното използване на информация от обществения сектор, а също така ще насърчават използването на големи информационни масиви и свързани и свободно достъпни данни.

Приоритетни теми

Приоритетните теми на Програмата на ЕС за градовете по отношение на градовете са:

Тези свързани с градовете теми бяха определени в Пакта от Амстердам, ратифициран от министрите на градоустройствената политика на страните от ЕС през май 2016 г.