Przejdź do treści głównej

Agenda miejska dla UE

Agenda miejska dla UE to forum, w którym udział biorą Komisja, ministerstwa krajowe, władze miejskie i inne zainteresowane podmioty. Celem jest tworzenie lepszych przepisów, ułatwianie dostępu do finansowania i wymiana wiedzy na tematy istotne z punktu widzenia miast. 

Agenda miejska dla UE

Agenda miejska dla UE dotyczy problemów, z którymi borykają się miasta, i polega na tworzeniu partnerstw między Komisją, organizacjami unijnymi, rządami krajowymi, władzami lokalnymi i innymi podmiotami takimi jak organizacje pozarządowe.

Uczestnicy partnerstw przygotowują plany działań, aby:

  • przyjmować lepsze przepisy,
  • poprawiać programy finansowania,
  • dzielić się wiedzą (dane, badania, dobre praktyki).

Lepsze stanowienie prawa

Przepisy UE są często wdrażane na poziomie miast i mają bezpośrednie i pośrednie przełożenie na pracę samorządów miejskich. Przepisy mogą mieć jednak różne skutki zależnie od miejsca ich stosowania – może okazać się, że są one trudne do wdrożenia na szczeblu lokalnym. Tego rodzaju trudności powinny być z góry przewidziane przy przygotowywaniu przepisów na szczeblu UE.

Agenda miejska dla UE ma pomóc podmiotom w skuteczniejszym i spójniejszym wdrażaniu polityk, przepisów i instrumentów.

Jeśli chodzi o nowe przepisy UE, Komisja prowadzi program lepszego stanowienia prawa, który ma gwarantować osiągnięcie zakładanych celów przy minimalnych kosztach i bez nakładania zbędnych obciążeń administracyjnych na przedsiębiorstwa i inne organizacje.

Lepsze finansowanie

Władze miejskie należą do najważniejszych beneficjentów finansowania publicznego. Uzyskanie środków finansowych może być jednak trudne w związku z tym, że przydziałem funduszy zajmują się różne instytucje w UE oraz istnieje wiele sposobów uzyskania wsparcia finansowego.

Celem agendy miejskiej jest poprawa jakości źródeł finansowania i ułatwienie władzom miejskim dostępu do nich.

Agenda miejska dla UE nie jest kolejnym funduszem unijnym, ale wyciąga wnioski z doświadczeń i pomaga samorządom miejskim w ubieganiu się o środki z wszelkiego rodzaju programów UE, w tym z programów polityki spójności.

Lepsza znajomość tematu

Konieczne jest lepsze wykorzystanie i szersze upowszechnianie udanych inicjatyw i wiedzy o rozwoju miast.

Istnieją duże różnice między miastami Europy, jeśli chodzi o zakres odpowiedzialności władz miasta i struktury administracyjne. Potrzebne są wiarygodne dane, aby polityka miejska była oparta na dowodach i aby możliwe było znalezienie dobrze dopasowanych rozwiązań największych problemów.

Agenda miejska dla UE pomoże w stworzeniu bazy wiedzy na temat polityki miejskiej i przyczyni się do wymiany dobrych praktyk. Wszystkie powiązane z nią inicjatywy będą zgodne z przepisami UE w dziedzinie ochrony danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Będą one wspierać korzystanie z dużych, powiązanych ze sobą, otwartych zbiorów danych.

Obszary priorytetowe

Obszary priorytetowe agendy miejskiej:

Tematy te zostały wskazane w pakcie amsterdamskim, który został ratyfikowany przez ministrów ds. polityki miejskiej z krajów członkowskich UE w maju 2016 r.