Direct naar de inhoud

Stedelijke agenda voor de EU

De stedelijke agenda voor de EU brengt de Europese Commissie, nationale ministeries, stadsbesturen en andere belanghebbenden samen rond de thema's betere wetgeving, makkelijkere toegang tot financiering en meer kennisdeling over kwesties die voor steden van belang zijn. 

Stedelijke agenda voor de EU

De Stedelijke agenda voor de EU  pakt de stadsproblematiek aan door partnerschappen op te zetten tussen de Commissie, EU-organisaties, nationale en lokale overheden, en andere belanghebbenden zoals niet-gouvernementele organisaties.

Samen ontwikkelen zij actieplannen om:

  • betere wetgeving te maken
  • financieringsprogramma’s te verbeteren
  • kennis te delen (data, onderzoeken, goede praktijken)

Betere regelgeving

De EU-wetgeving heeft vaak ook betrekking op steden en dat heeft direct en indirect gevolgen voor het stadsbestuur. Soms blijkt dan dat die wetgeving voor verschillende doelgroepen verschillend uitpakt en op lokaal niveau moeilijk toepasbaar is. De EU-regelgeving moet met dit soort problemen rekening houden.

De stedelijke agenda voor de EU moet betrokken partijen helpen om beleid, wetgeving en instrumenten op doeltreffendere en coherentere wijze ten uitvoer te leggen.

Met betrekking tot nieuwe EU-wetgeving zorgt het programma voor betere regelgeving van de Commissie ervoor dat de doelstellingen ervan tegen minimale kosten worden bereikt zonder bedrijven en andere organisaties op te zadelen met onnodige kosten of rompslomp.

Betere financiering

De stadsbesturen behoren tot de belangrijkste begunstigden van EU-financiering. Toch blijkt het vaak niet gemakkelijk om subsidie te krijgen omdat er zo veel verschillende EU-instellingen zijn die financieringsmogelijkheden bieden, en dat steeds weer op een andere manier.

De stedelijke agenda is erop gericht de kwaliteit van de financieringsbronnen te verbeteren en het voor de stadsbesturen makkelijker te maken om er toegang toe te krijgen.

De stedelijke agenda voor de EU biedt geen extra EU-financieringsmogelijkheden, maar leert van het verleden om het stedelijke overheden makkelijker te maken om een beroep te doen op bestaande financieringsmogelijkheden van EU-programma’s, zoals in het kader van het cohesiebeleid.

Betere kennis

De succesverhalen en informatie over stedelijke ontwikkelingen moeten worden gedeeld om er meer van te kunnen profiteren.

De verantwoordelijkheden van het stadsbestuur en de bestuurlijke structuren variëren nogal van stad tot stad. Betrouwbare informatie is belangrijk om het stedelijk beleid op objectieve informatie te kunnen baseren en om op maat gesneden oplossingen voor belangrijke problemen te kunnen vinden.

De stedelijke agenda voor de EU zal bijdragen tot het opbouwen van een kennisbasis voor stadsontwikkeling en tot het uitwisselen van goede werkwijzen. Alle daarmee verband houdende initiatieven zullen aan de EU-wetgeving voor gegevensbescherming voldoen en hergebruik van overheidsinformatie voldoen, en zullen het gebruik van big, linked en open data bevorderen.

Prioritaire thema's

De prioriteiten van de stedelijke agenda zijn:

Deze stedelijke thema’s zijn opgenomen in het Pact van Amsterdam, dat in mei 2016 geratificeerd is door de EU-ministers die stedelijk beleid in hun portefeuille hebben.