Skip to main content

Mida Euroopa Komisjon teeb strateegia ja poliitika valdkonnas?

Põhiülesanded strateegia ja poliitika valdkonnas

Euroopa Komisjonil on oluline roll ELi üldise strateegia väljatöötamisel ning ELi poliitika kujundamisel ja rakendamisel. Komisjon hindab oma poliitikavaldkondi korrapäraselt ja annab nende kohta aru.

Strateegiliste prioriteetide seadmine

Koos teiste peamiste ELi institutsioonidega kujundab Euroopa Komisjon ELi üldist strateegiat ja poliitikasuundi.

Iga viie aasta tagant, kui tööd alustab komisjoni uus koosseis, määrab komisjoni president kindlaks poliitilised prioriteedid, millele eelseisval ametiajal keskendutakse.

Komisjon muudab need prioriteedid igal aastal konkreetseteks meetmeteks iga-aastase tööprogrammi abil, milles sätestatakse järgmise 12 kuu tegevuskava.

Uurige, millised on Euroopa Komisjoni strateegilised prioriteedid ja eesmärgid, rahvusvahelised strateegiad ning suhted kolmandate riikidega.

Poliitika kujundamine ja rakendamine

Euroopa Komisjon töötab välja ja rakendab ELi poliitikat järgmiselt:

  • esitab seadusandlikke ettepanekuid Euroopa Parlamendile ja Euroopa Liidu Nõukogule;
  • abistab ELi riike õigusaktide rakendamisel;
  • haldab ELi eelarvet ja eraldab rahalisi vahendeid;
  • tagab ELi õiguse järgimise (koos Euroopa Liidu Kohtuga);
  • esindab Euroopa Liitu väljaspool Euroopat (koos Euroopa välisteenistusega, millel on ELi diplomaatilise teenistuse roll).

ELi poliitika eesmärk on tuua kasu ELi kodanikele, ettevõtjatele ja muudele huvirühmadele. Komisjoni uusi poliitikasuundi käsitlevates algatustes tuleb kõigepealt kokkuleppele jõuda institutsioonisiseselt, järgides kindlaksmääratud menetlust.

Parema õigusloome vahenditega tagatakse, et iga uue poliitikasuuna kujundamisel toetutakse tõenditele ja parimatele võimalikele tavadele.

Teave selle kohta, kuidas Euroopa Komisjon teeb poliitikat käsitlevaid otsuseid.

Aruandlus

Euroopa Komisjon planeerib oma tööd ja annab selle kohta aru, järgides iga-aastast ajakava, mida nimetatakse strateegilise planeerimise ja programmitöö tsükliks. Euroopa Komisjon avaldab korrapäraselt aruandeid iga tsükli kohta.

Iga-aastased tegevusaruanded

Iga-aastased haldus- ja tulemusaruanded

Hindamine

Komisjon hindab pidevalt, kas ELi poliitika vastab Euroopa ettevõtjate ja kodanike vajadustele. Hindamise käigus vaadeldakse poliitika tulemuslikkust, tõhusust, asjakohasust, sidusust ja ELi lisaväärtust. Hindamistest antakse üldsusele teada hindamise tegevuskavades.

Poliitika hindamine