Skip to main content

Kodex řádného úředního chování – podávání stížností

Kodex pomáhá zajistit, aby se v běžné praxi uplatňovaly zásady řádné správy a aby Komise poskytovala evropským občanům vysoce kvalitní služby. V případě porušení kodexu si lze stěžovat Komisi (viz níže) nebo evropskému veřejnému ochránci práv.

Kodex řádného úředního chování

Evropská komise si zakládá na hodnotách týkajích se služeb, nezávislosti, odpovědnosti, zodpovědnosti, účinnosti a transparentnosti. Na těchto hodnotách stojí i kodex řádného úředního chování, který Komise přijala 13. září 2000.

V kodexu se může veřejnost dočíst, jaké normy chování může při jednání s Komisí očekávat.

Kodex stanoví zásady, jimiž se řídí správní praxe útvarů Komise:

  • legalita
  • zákaz diskriminace a rovné zacházení
  • přiměřenost (přijatá opatření by měla být úměrná sledovanému cíli)
  • soustavnost

Seznamte se s kodexem řádného úředního chování

Podávání stížností

Pokud se domníváte, že Komise při jednání s veřejností porušila kodex řádného úředního chování, můžete podat stížnost. Evropská komise stížnost posoudí a odpoví na ni.

Jak podat stížnost

Stížnost můžete podat poštou nebo vyplnit online formulář.

Formulář stížnosti může být zaslán buď elektronicky, nebo v tištěné podobě. Pokud upřednostňujete zaslání tištěné verze, vytiskněte formulář ve formátu RTF a zašlete jej Generálnímu sekretariátu Evropské komise, který jej předá příslušnému útvaru Komise:

Generální sekretariát Evropské komise

Oddělení C.2 – Etika, řádná správa a vztahy s evropským veřejným ochráncem práv

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgique//Belgie

Kdo se bude vaší stížností zabývat

Stížnost bude předána odpovědnému generálnímu ředitelství nebo oddělení, které provede analýzu vaší stížnosti a odpoví na ni písemně do 2 měsíců.

Pokud nejste s odpovědí spokojeni, můžete ve lhůtě 1 měsíce od data, kdy jste obdrželi odpověď od Komise, požádat generálního tajemníka Komise, aby vyřízení vaší stížnosti přezkoumal. Generální tajemník odpoví na žádost o přezkum do jednoho měsíce.

Další možnosti podání stížnosti

Stěžovat si můžete také přímo evropskému veřejnému ochránci práv. Rady, jak v tomto případě postupovat, najdete na internetových stránkách tohoto úřadu.