Skip to main content

Mechanizmus právneho štátu

Európsky mechanizmus právneho štátu je preventívny nástroj zameraný na podporu právneho štátu a predchádzanie vzniku alebo zhoršovaniu problémov.

Čo je mechanizmus právneho štátu?

V rámci európskeho mechanizmu právneho štátu prebieha proces každoročného dialógu o právnom štáte medzi Komisiou, Radou a Európskym parlamentom vedeného spolu s členskými štátmi a národnými parlamentmi, občianskou spoločnosťou a inými zainteresovanými stranami. Základom tohto nového procesu je správa o právnom štáte.

Hlavným cieľom Európskeho mechanizmu právneho štátu je podnietiť medziinštitucionálnu spoluprácu a priviesť všetky inštitúcie EÚ k tomu, aby sa do nej zapojili v súlade so svojimi príslušnými inštitucionálnymi úlohami. Tento cieľ odzrkadľuje dlhodobý záujem Európskeho parlamentu a Rady. Komisia sa zároveň obracia na národné parlamenty a vnútroštátne orgány, aby správu prediskutovali a nabáda na účasť ostatné zainteresované strany na vnútroštátnej i na únijnej úrovni.

Ako súčasť tohto mechanizmu sa každý rok vydá správa o právnom štáte a prebehnú prípravné práce s členskými štátmi. To poslúži nielen ako podklad na diskusie v rámci EÚ, ale zároveň na predchádzanie vzniku problémov v tejto oblasti alebo ich prehlbovaniu. Čo možno najskoršie odhalenie ťažkostí by mohlo členským štátom pomôcť nájsť s podporou Komisie, ostatných členských štátov a zainteresovaných strán vrátane Rady Európy a Benátskej komisie riešenia, ktoré povedú k zachovaniu a ochrane právneho štátu.

Správa o právnom štáte 2020

2020 Rule of Law Report

Správa o právnom štáte z roku 2020 monitoruje významné trendy, pozitívne aj negatívne, týkajúce sa právneho štátu v členských štátoch. Zameriava sa na štyri piliere: justičný systém, protikorupčný rámec, pluralitu médií a iné systémy inštitucionálnych bŕzd a protiváh.