Skip to main content

Vykonávacie a delegované akty

Právne predpisy je po ich prijatí niekedy potrebné aktualizovať tak, aby odrážali vývoj v konkrétnom sektore alebo sa zabezpečilo ich správne vykonávanie. Parlament a Rada môžu na tento účel splnomocniť Komisiu na prijímanie delegovaných alebo vykonávacích aktov.

Vykonávacie akty

Primárnu zodpovednosť za vykonávanie právnych predpisov EÚ nesú členské štáty. Avšak v oblastiach, kde sú potrebné jednotné podmienky na ich vykonávanie (dane, poľnohospodárstvo, vnútorný trh, zdravie a bezpečnosť potravín atď.), prijíma vykonávací akt Komisia (alebo vo výnimočných prípadoch Rada).

Ako sa prijímajú vykonávacie akty?

Predtým než Komisia prijme vykonávací akt, zvyčajne o ňom musí konzultovať s výborom, v ktorom sú zastúpené všetky krajiny EÚ.

Výbor umožňuje krajinám EÚ dohliadať na prácu Komisie pri prijímaní vykonávacieho aktu – postup, ktorý sa v slovníku EÚ nazýva komitológia.

Občania a iné zainteresované strany môžu v rámci programu lepšej právnej regulácie, ktorý prijala Komisia, zasielať k návrhu znenia vykonávacieho aktu pripomienky počas obdobia 4 týždňov pred hlasovaním príslušného výboru o jeho prijatí alebo zamietnutí. Existujú určité výnimky, napríklad v prípade núdze alebo ak občania a zainteresované strany už predložili svoje príspevky. Viac podrobností obsahuje súbor nástrojov lepšej právnej regulácie

Prehľad zhromaždených pripomienok sa predloží výboru a z neho vyplývajúca diskusia sa zahrnie do súhrnnej správy, ktorá sa uverejní v komitologickom registri.

Viac informácií o komitologickom postupe

 

Delegované akty

Komisia prijíma delegované akty na základe poverenia udeleného v texte právneho predpisu EÚ, v tomto prípade legislatívneho aktu.

Právomoc Komisie prijímať delegované akty podlieha prísnym obmedzeniam:

  • delegovaným aktom sa nemôžu meniť podstatné prvky právnych predpisov,
  • v legislatívnom akte sa vymedzujú ciele, obsah, pôsobnosť a trvanie delegovania právomoci.
  • Parlament a Rada môžu delegovanie odvolať alebo vzniesť voči delegovanému aktu námietky.

Ako sa prijímajú delegované akty?

Komisia pripravuje a prijíma delegované akty po konzultácii so skupinami expertov zloženými zo zástupcov z každej krajiny EÚ, ktorí sa stretávajú pravidelne alebo príležitostne.

Občania a iné zainteresované strany môžu v rámci programu lepšej právnej regulácie, ktorý prijala Komisia, zasielať k návrhu znenia delegovaného aktu pripomienky počas obdobia 4 týždňov. Existujú určité výnimky, napríklad v prípade núdze alebo ak občania a zainteresované strany už predložili svoje príspevky. Viac podrobností obsahuje súbor nástrojov lepšej právnej regulácie

Po prijatí aktu zo strany Komisie majú Parlament a Rada vo všeobecnosti 2 mesiace na to, aby vyjadrili svoje námietky. Ak tak neurobia, delegovaný akt nadobudne účinnosť.

Prijaté akty obsahujú dôvodovú správu, v ktorej sú zhrnuté pripomienky a spôsob, ako sa s nimi naložilo.

Register expertných skupín Komisie a podobných subjektov

V decembri 2017 bol sprístupnený nový Medziinštitucionálny register delegovaných aktov. Poskytuje úplný prehľad životného cyklu delegovaných aktov a umožňuje používateľom prihlásiť sa na ober upozornení o dokumentoch, ktoré ich zaujímajú. Register je k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

Medziinštitucionálny register delegovaných aktov

Documents

14 FEBRUÁR 2017
Commission proposal amending the Comitology Regulation
English
(172.23 KB - HTML)
Stiahnuť