Skip to main content

EU:s struktur- och investeringsfonder 2014–2020

Under den föregående långtidsbudgeten gav de fem struktur- och investeringsfonderna stöd till nya jobb och hållbara investeringar.

Stöd till ekonomisk utveckling

Inom EU:s långtidsbudget för 2014–2020 slussades över hälften av EU-medlen via EU:s fem struktur- och investeringsfonder (ESI-fonderna). Fonderna förvaltas av kommissionen och EU-länderna gemensamt. EU-länderna kan anslå medel från ESI-fonderna fram till slutet av 2023. Läs mer om strukturfonderna inom den gällande långtidsbudgeten och EU-stödet till regioner, landsbygd och städer.

Syftet med fonderna är att skapa nya jobb och investera i en hållbar och sund europeisk ekonomi och miljö.

ESI-fonderna för 2014–2020 var främst inriktade på följande fem områden:

  • Forskning och innovation
  • Digital teknik
  • Stöd till en koldioxidsnål ekonomi
  • Hållbar förvaltning av naturresurser
  • Småföretag

Vilka är fonderna?

EU har följande struktur- och investeringsfonder:

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – främjar en balanserad utveckling i EU:s olika regioner.
Europeiska regionala utvecklingsfonden

Europeiska socialfonden (ESF) – stöder sysselsättningsrelaterade projekt i hela EU och investerar i EU:s humankapital – arbetstagare, ungdomar och arbetssökande.
Europeiska socialfonden

Sammanhållningsfonden – finansierar transport- och miljöprojekt i de länder där bruttonationalinkomsten per invånare ligger under 90 procent av EU-genomsnittet. Under perioden 2014–2020 rör det sig om Bulgarien, Cypern, Estland, Grekland, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern.
Sammanhållningsfonden

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) – är inriktad på EU:s landsbygdsområden och deras specifika utmaningar.
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) – hjälper yrkesfiskare och kustsamhällen att övergå till hållbara fiskemetoder och öka livskvaliteten genom att diversifiera den lokala ekonomin.
Europeiska havs- och fiskerifonden

Hur förvaltas fonderna?

Fonderna förvaltas av EU-länderna själva med hjälp av olika partnerskapsavtal.  

Varje land tog fram ett avtal i samarbete med kommissionen och bestämde hur pengarna skulle användas under perioden 2014–2020.

Partnerskapsavtal om de europeiska struktur- och investeringsfonderna

Partnerskapsavtalen leder till en rad investeringsprogram som slussar pengarna till de berörda regionerna och politikområdena.

Investeringsområden

ESI-fondernas stödmottagare

Resultat av förhandlingar

Dokument

 

17 DECEMBER 2013
Förordning med gemensamma regler
svenska
(1.51 MB - HTML)
Ladda ner

 

17 DECEMBER 2013
Europeiska regionala utvecklingsfonden
svenska
(366.74 KB - HTML)
Ladda ner

 

17 DECEMBER 2013
Europeiska socialfonden
svenska
(374.48 KB - HTML)
Ladda ner

 

17 DECEMBER 2013
Sammanhållningsfonden
svenska
(293.74 KB - HTML)
Ladda ner

 

17 DECEMBER 2013
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
svenska
(791.58 KB - HTML)
Ladda ner

 

20 DECEMBER 2013
Förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden
svenska
(1.51 MB - HTML)
Ladda ner