Skip to main content

Cistí struchtúrtha agus infheistíochta na hEorpa 2014-2020

Thacaigh na cúig chiste struchtúracha agus infheistíochta le cruthú post agus le hinfheistíochtaí inbhuanaithe sa bhuiséad fadtéarmach a bhí ann roimhe seo.

Tacaíocht a thabhairt don fhorbairt eacnamaíoch

Faoi bhuiséad fadtéarmach 2014-2020 an Aontais, cuireadh níos mó ná leath den mhaoiniú ón Aontas Eorpach ar fáil trí 5 cinn de Chistí Struchtúrtha agus Infheistíochta na hEorpa (Cistí SIE). Déanann an Coimisiún Eorpach agus na Ballstáit bainistíocht orthu go comhpháirteach. Is féidir leis na Ballstáit cistí a ghealladh fúthu go fóill go dtí deireadh 2023. Maidir leis na cistí struchtúracha faoin mbuiséad fadtéarmach reatha, féach freisin forbairt réigiúnach agus uirbeach an Aontais.

Is é an cuspóir atá leis na cistí sin infheistíocht a dhéanamh i gcruthú fostaíochta agus i ngeilleagar agus comhshaol inbhuanaithe sláintiúil san Eoraip.

Dírítear ar 5 réimse den chuid is mó leis na Cistí SIE 2014-2020:

  • taighde agus nuálaíocht
  • teicneolaíochtaí digiteacha
  • tacaíocht a thabhairt don gheilleagar ísealcharbóin
  • bainistíocht inbhuanaithe a dhéanamh ar acmhainní nádúrtha;
  • gnólachtaí beaga

Na 5 chiste

Is iad seo a leanas cistí struchtúrtha agus infheistíochta na hEorpa:

Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRE) – cuireann sé forbairt chothromaithe chun cinn i réigiúin éagsúla an Aontais Eorpaigh.
Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRE)

Ciste Sóisialta na hEorpa (CSE) – tacaíonn sé le tionscadail ar fud na hEorpa atá dírithe ar an bhfostaíocht agus a dhéanann infheistíocht i gcaipiteal daonna na hEorpa – na hoibrithe, na daoine óga agus gach duine atá ag lorg poist.
Ciste Sóisialta na hEorpa (CSE)

An Ciste Comhtháthaithe (CC) – maoiníonn sé tionscadail iompair agus comhshaoil i dtíortha ina bhfuil an t-ollioncam náisiúnta (OIN) in aghaidh an duine níos lú ná 90% de mheán an Aontais Eorpaigh. Sa tréimhse 2014-2020, sin an Bhulgáir, an Chipir, an Chróit, an Eastóin, an Ghréig, an Laitvia, an Liotuáin, Málta, Poblacht na Seice, an Pholainn, an Phortaingéil, an Rómáin, an tSlóivéin, an tSlóvaic agus an Ungáir.
An Ciste Comhtháthaithe (CC)

An Ciste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) – díríonn sé ar réiteach a fháil ar na dúshláin ar leith atá ag ceantair tuaithe na hEorpa.
An Ciste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT)

An Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh (CEMI) – cabhraíonn sé le hiascairí cleachtais inbhuanaithe iascaireachta a ghlacadh chucu féin agus le pobail cois cósta éagsúlú a dhéanamh ar na geilleagair atá acu, chun an mianach saoil a fheabhsú feadh chóstaí na hEorpa.
An ciste Eorpach muirí agus iascaigh (CEMI)

An chaoi a ndéantar na cistí a bhainistiú

Is iad na Ballstáit féin a dhéanann na cistí sin go léir a bhainistiú, trí chomhaontuithe comhpháirtíochta.  

D’ullmhaigh gach tír comhaontú, i gcomhar leis an gCoimisiún Eorpach, ina leagtar amach an chaoi a mbainfí úsáid as na cistí le linn na tréimhse maoiniúcháin 2014-2020.

Comhaontuithe comhpháirtíochta maidir le cistí struchtúrtha agus infheistíochta na hEorpa

Ullmhaítear sraith de chláir infheistíochta bunaithe ar na comhaontuithe comhpháirtíochta chun an maoiniú a dhíriú ar na réigiúin agus tionscadail éagsúla sna réimsí beartais lena mbaineann.

Réimsí infheistíochta

Tairbhithe de Chistí SIE

Toradh na caibidlíochta

Doiciméid

 

17 NOLLAIG 2013
Common Provisions Regulation (CPR) on the European structural and investment funds
English
(1.5 MB - HTML)
Íoslódáil

 

17 NOLLAIG 2013
An Rialachán maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa
Gaeilge
(373.89 KB - HTML)
Íoslódáil

 

17 NOLLAIG 2013
An Rialachán maidir le Ciste Sóisialta na hEorpa
Gaeilge
(383.58 KB - HTML)
Íoslódáil

 

17 NOLLAIG 2013
An Rialachán maidir leis an gCiste Comhtháthaithe
Gaeilge
(297.71 KB - HTML)
Íoslódáil

 

17 NOLLAIG 2013
An Rialachán maidir leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe
Gaeilge
(830.34 KB - HTML)
Íoslódáil

 

20 NOLLAIG 2013
Rialachán maidir leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh
Gaeilge
(1.6 MB - HTML)
Íoslódáil