Skip to main content

Evropski strukturni in investicijski skladi

Evropski strukturni in investicijski skladi: Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad, Kohezijski sklad, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo.

Podpora gospodarskemu razvoju

Več kot polovica evropskih sredstev se zagotavlja prek petih evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Sklade skupaj upravljajo Evropska komisija in države EU. 

Sredstva skladov so namenjena vlaganju v nova delovna mesta ter v trajnostno in zdravo evropsko gospodarstvo in okolje.

Skladi se osredotočajo na 5 področij:

  • raziskave in inovacije
  • digitalne tehnologije
  • podpora nizkoogljičnemu gospodarstvu
  • trajnostno upravljanje naravnih virov
  • mala podjetja

Pet skladov

Evropski strukturni in investicijski skladi:

Evropski sklad za regionalni razvoj – spodbuja uravnotežen razvoj v različnih regijah EU.
Evropski sklad za regionalni razvoj

Evropski socialni sklad – podpira programe zaposlovanja po vsej Evropi ter vlaga v človeški kapital – delavce, mlade in vse, ki iščejo zaposlitev.
Evropski socialni sklad

Kohezijski sklad – financira prometne in okoljske projekte v državah, v katerih bruto nacionalni dohodek na prebivalca ne dosega 90 % povprečja EU. V obdobju 2014–2020 so to naslednje države: Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Češka, Estonija, Grčija, Madžarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška in Slovenija.
Kohezijski sklad

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja – osredotoča se na reševanje posebnih izzivov, s katerimi se spopadajo podeželska območja EU.
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo – spodbuja ribiče pri prehodu na trajnostni ribolov in pomaga obalnim skupnostim pri diverzifikaciji gospodarstva, s čimer se izboljša kakovost življenja njihovih prebivalcev.
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

Upravljanje skladov

Sklade upravljajo države članice EU, in sicer s partnerskimi sporazumi.

Vsaka država v sodelovanju z Evropsko komisijo pripravi sporazum, v katerem opredeli, kako bodo sredstva uporabljena v obdobju 2014–2020.

Partnership agreements on the European structural and investment funds

Partnerski sporazumi so podlaga za pripravo naložbenih programov, ki usmerjajo sredstva v regije in projekte na opredeljenih področjih.

Področja naložb

Prejemniki sredstev skladov ESI

Rezultati pogajanj

Documents

17 DECEMBER 2013
Uredba o skupnih določbah
slovenščina
(1.45 MB - HTML)
Prenesi

17 DECEMBER 2013
Uredba o Evropskem skladu za regionalni razvoj
slovenščina
(363.45 KB - HTML)
Prenesi

17 DECEMBER 2013
Uredba o Evropskem socialnem skladu
slovenščina
(369.3 KB - HTML)
Prenesi

17 DECEMBER 2013
Uredba o Kohezijskem skladu
slovenščina
(292.05 KB - HTML)
Prenesi

17 DECEMBER 2013
Uredba o Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja
slovenščina
(773.11 KB - HTML)
Prenesi

20 DECEMBER 2013
Uredba o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo
slovenščina
(1.45 MB - HTML)
Prenesi