Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014—2020 г.

Петте структурни и инвестиционни фонда подкрепиха създаването на работни места и устойчивите инвестиции в рамките на предишния дългосрочен бюджет.

Подкрепа за икономическото развитие

В рамките на дългосрочния бюджет на ЕС за периода 2014—2020 г. над половината от финансирането от ЕС беше разпределено чрез 5-те европейски структурни и инвестиционни фонда (ЕСИФ). Те се управляват съвместно от Европейската комисия и държавите от ЕС. Държавите членки все още могат да заделят средства по тях до края на 2023 г. За структурните фондове в рамките на настоящия дългосрочен бюджет вж. също Регионална и селищна политика на ЕС.

Целта на тези фондове е да се извършват инвестиции за създаване на работни места и подобряване на устойчивостта и състоянието на европейската икономика и околна среда.

Със средствата от ЕСИФ за периода 2014—2020 г. предимно се финансират дейности в 5 области:

  • научни изследвания и иновации
  • цифрови технологии
  • подпомагане на нисковъглеродната икономика
  • устойчиво управление на природните ресурси
  • малки предприятия.

Петте фонда

Европейските структурни и инвестиционни фондове са

Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР)– с него се насърчава балансираното развитие в различните региони на ЕС.
Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)

Европейският социален фонд (ЕСФ) – чрез него се подкрепят проекти, свързани със заетостта, в цяла Европа и се инвестира в човешкия капитал на Европа – работниците, младежите и всички хора, които търсят работа.
Европейски социален фонд (ЕСФ)

Кохезионният фонд (КФ) – чрез него се финансират проекти в областта на транспорта и околната среда в страните, чийто брутен национален доход (БНД) на глава от населението е по-малък от 90% от средния за ЕС. За периода 2014 – 2020 г. това са България, Гърция, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Хърватия и Чешката република.
Кохезионен фонд (КФ)

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) – насочен е към преодоляване на специфичните предизвикателства пред селските райони в ЕС.
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Европейският фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) – чрез него се помага на рибарите да практикуват устойчив риболов, както и на крайбрежните общности да диверсифицират икономиката си, като по този начин се допринася за подобряването на качеството на живот в европейските крайбрежни райони.
Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР)

Как се управляват средствата

Средствата по всички тези фондове се управляват от самите държави от ЕС посредством споразумения за партньорство.  

Всяка държава подготви споразумение в сътрудничество с Европейската комисия, в което се посочва начинът на използване на средствата по фондовете за периода на финансиране 2014 – 2020 г.

Споразумения за партньорство относно европейските структурни и инвестиционни фондове

Въз основа на споразуменията за партньорство се разработват инвестиционни програми, чрез които финансирането се насочва към регионите и проектите в съответните области на политиката.

Области на инвестиции

Бенефициери на средства по ЕСИФ

Резултати от преговори

Документи

 

17 ДЕКЕМВРИ 2013
Регламент за общоприложимите разпоредби
български
(2.03 MB - HTML)
Изтегляне

 

17 ДЕКЕМВРИ 2013
Регламент относно Европейския фонд за регионално развитие
български
(411.87 KB - HTML)
Изтегляне

 

17 ДЕКЕМВРИ 2013
Регламент за ЕСФ
български
(436.53 KB - HTML)
Изтегляне

 

17 ДЕКЕМВРИ 2013
Регламент относно Кохезионния фонд
български
(314.25 KB - HTML)
Изтегляне

 

17 ДЕКЕМВРИ 2013
Регламент относно Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
български
(1010.89 KB - HTML)
Изтегляне

 

20 ДЕКЕМВРИ 2013
Регламент за Европейския фонд за морско дело и рибарство
български
(2.03 MB - HTML)
Изтегляне