Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Включване на основните права в законодателния процес на ЕС

  Стратегия и предложения за включване на основните права в законодателството на ЕС.

Стратегия

През 2010 г. Европейската комисия прие стратегия за наблюдение и осигуряване на ефективното прилагане на правата и свободите, залегнали в Хартата. Стратегията има 3 основни цели:

  • да се гарантира, че правата и принципите на Хартата се вземат предвид правилно на всеки етап от законодателния процес
  • да се подобри разбирането на гражданите на ЕС за защитата на основните права в рамките на ЕС
  • да се наблюдава напредъкът по отношение на прилагането на Хартата чрез годишни доклади.

Стратегия за ефективно прилагане на Хартата на основните права от Европейския съюз

Нови законодателни предложения

Всички законодателни предложения на ЕС трябва да са съобразени с Хартата. Поради това Комисията засили своята оценка на въздействието на новите законодателни предложения върху основните права. По-специално, Европейската комисия прие набор от насоки относно основните права в оценките на въздействието.

Оперативни насоки за вземане под внимание на основните права в изготвяните от Комисията оценки на въздействието.

От 2015 г. нататък новият пакет от мерки за по-добро регулиране включва и специален контролен списък за оценките на въздействието.

Европейската комисия използва този контролен списък, за да определя кои основни права биха могли да бъдат засегнати от дадено предложение и да оценява систематично въздействието на всеки предвиден вариант на политика върху тези права.

По време на законодателния процес Европейската комисия работи със съзаконодателите, за да се гарантира, че правото на ЕС е в съответствие с Хартата.

Контролен списък за основните права

Проекти

В рамките на финансирания от ЕС проект Ch@rter Click! бе създаден практически набор от инструменти, контролен списък и ръководство, чиято цел е да се помогне на жертвите на нарушения на основните права, адвокати, съдии на национално равнище, омбудсмани, органи за равно третиране и други национални институции в областта на правата на човека, когато определят дали Хартата на основните права на Европейския съюз може да предостави закрила в даден случай.

Проектът Ch@rter Click!

Ch@rter Click! — контролен списък

Ch@rter Click! — ръководство

Хартата и националното право

Хартата не предоставя общо правомощие на Европейската комисия да се намесва в областта на основните права. Комисията може да се намесва само когато става въпрос за прилагане на правото на ЕС (например когато се приема законодателство на ЕС или когато чрез национална мярка се прилага правото на ЕС по начин, несъвместим с Хартата).

Страните от ЕС имат свои собствени системи за защита на основните права чрез националните конституции и съдилища. Те също така трябва да спазват своите международни задължения в областта на правата на човека, като например Европейската конвенция за правата на човека. Хартата не замества тези задължения. Следователно националните съдилища са тези, които трябва да гарантират спазването на основните права.

New legislative proposals

All proposals for EU legislation must respect the Charter. The Commission therefore reinforced its assessment of the impact of new legislative proposals on fundamental rights. In particular, the European Commission adopted a set of guidelines on fundamental rights in impact assessments.

Operational guidance on taking account of fundamental rights in European Commission impact assessments.

As of 2015, the new better regulation package also includes a specific check list for impact assessments.

The European Commission uses this checklist to identify which fundamental rights could be affected by a proposal and systematically assesses the impact of each envisaged policy option on these rights.

During the legislative process, the European Commission works with co-legislators to ensure that EU law is in line with the Charter.

Fundamental Rights check list

Projects

The EU funded Ch@rter Click! project has created a practical toolkit, a checklist and tutorial, aimed to assist victims of fundamental rights violations, lawyers, national judges, ombudspersons, equality bodies and other national human rights institutions in determining whether the Charter of Fundamental Rights of European Union can provide protection in a specific case.

The Ch@rter Click! project

Ch@rter Click! - checklist

Ch@rter Click!- tutorial

The charter and national law

The Charter does not establish a general power for the European Commission to intervene in the area of fundamental rights. It can intervene only when EU law comes into play (for example, when EU legislation is adopted or when a national measure applies EU law in a manner incompatible with the Charter).

EU countries have their own systems for protecting fundamental rights through national constitutions and courts. They also have to respect their international human rights obligations, such as the European Convention of Human Rights. The Charter is not a replacement for them. Therefore, it is up to the national courts to ensure respect for fundamental rights.