Skip to main content

Az alapvető jogok beépítése az uniós jogalkotási folyamatba

  Stratégia és javaslatok az alapvető jogok uniós jogba való beépítésére

Stratégia

Az Európai Bizottság 2010-ben elfogadott egy stratégiát a Chartában foglalt jogok és szabadságok hatékony végrehajtásának nyomon követésére és biztosítására. A stratégiának három fő célja van:

  • a Chartában foglalt jogok és elvek megfelelő figyelembevétele a jogalkotási folyamat minden szakaszában,
  • az alapvető jogok EU-n belüli védelmének jobb megértetése az uniós polgárokkal és
  • a Charta alkalmazása terén elért haladás nyomon követése éves jelentésekkel.

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának hatékony végrehajtására irányuló stratégia

Új jogalkotási javaslatok

A Chartát valamennyi uniós jogszabályjavaslatnak tiszteletben kell tartania. A Bizottság ezért megerősítette annak vizsgálatát, hogy az új jogalkotási javaslatok milyen hatást gyakorolnak az alapvető jogokra. Az Európai Bizottság egy sor iránymutatást is elfogadott az alapvető jogoknak a hatásvizsgálatok során történő figyelembevételéről.

Operatív iránymutatás az alapvető jogoknak az Európai Bizottság hatásvizsgálataiban való figyelembevételéről

2015-től a minőségi jogalkotásra vonatkozó új csomag külön ellenőrzőlistát is tartalmaz a hatásvizsgálatokhoz.

Az Európai Bizottság ezen ellenőrzőlista segítségével határozza meg, mely alapvető jogokat érintheti a javaslat, majd szisztematikusan értékeli az egyes tervezett intézkedések e jogokra gyakorolt hatását.

A jogalkotási folyamat során az Európai Bizottság együttműködik a társjogalkotókkal annak érdekében, hogy az uniós jog összhangban álljon a Chartával.

Alapjogi ellenőrzőlista

Projektek

Az EU által finanszírozott Ch@rterClick! projekt keretében elkészült egy praktikus eszköztár, egy ellenőrzőlista és egy oktatóanyag, amelyek az alapjogsértések áldozatainak, ügyvédeknek, tagállami bíróknak, ombudsmanoknak, esélyegyenlőségi hatóságoknak és más nemzeti emberi jogi intézményeknek segítenek annak eldöntésében, hogy egy-egy adott esetben az Európai Unió Alapjogi Chartája nyújthat-e védelmet.

A Ch@rterClick! projekt

Ch@rterClick! – ellenőrzőlista

Ch@rterClick! – oktatóanyag

A Charta és a nemzeti jog

A Charta nem ad általános hatáskört az Európai Bizottságnak arra, hogy az alapvető jogok területén beavatkozzék. Csak akkor avatkozhat be, amikor az uniós jogról van szó (például amikor uniós jogszabályt fogadnak el, vagy amikor valamely nemzeti intézkedés az uniós jogot a Chartával összeegyeztethetetlen módon alkalmazza).

Az uniós országoknak saját rendszereik vannak arra, hogy nemzeti alkotmányaik és bíróságaik segítségével védjék az alapvető jogokat. Tiszteletben kell tartaniuk továbbá nemzetközi emberi jogi kötelezettségeiket is, például az emberi jogok európai egyezményét. A Charta mindezt nem helyettesíti. Ezért az alapvető jogok érvényre juttatása a nemzeti bíróságok feladata.

New legislative proposals

All proposals for EU legislation must respect the Charter. The Commission therefore reinforced its assessment of the impact of new legislative proposals on fundamental rights. In particular, the European Commission adopted a set of guidelines on fundamental rights in impact assessments.

Operational guidance on taking account of fundamental rights in European Commission impact assessments.

As of 2015, the new better regulation package also includes a specific check list for impact assessments.

The European Commission uses this checklist to identify which fundamental rights could be affected by a proposal and systematically assesses the impact of each envisaged policy option on these rights.

During the legislative process, the European Commission works with co-legislators to ensure that EU law is in line with the Charter.

Fundamental Rights check list

Projects

The EU funded Ch@rter Click! project has created a practical toolkit, a checklist and tutorial, aimed to assist victims of fundamental rights violations, lawyers, national judges, ombudspersons, equality bodies and other national human rights institutions in determining whether the Charter of Fundamental Rights of European Union can provide protection in a specific case.

The Ch@rter Click! project

Ch@rter Click! - checklist

Ch@rter Click!- tutorial

The charter and national law

The Charter does not establish a general power for the European Commission to intervene in the area of fundamental rights. It can intervene only when EU law comes into play (for example, when EU legislation is adopted or when a national measure applies EU law in a manner incompatible with the Charter).

EU countries have their own systems for protecting fundamental rights through national constitutions and courts. They also have to respect their international human rights obligations, such as the European Convention of Human Rights. The Charter is not a replacement for them. Therefore, it is up to the national courts to ensure respect for fundamental rights.