Skip to main content

Perusoikeudet EU:n lainsäädäntöprosessissa

  Strategia ja ehdotukset perusoikeuksien sisällyttämiseksi EU-lainsäädäntöön.

Strategia

Euroopan komissio hyväksyi vuonna 2010 valvontastrategian, jolla varmistetaan perusoikeuskirjassa vahvistettujen oikeuksien ja vapauksien tosiasiallinen täytäntöönpano. Strategialla on 3 päätavoitetta:

  • taata, että perusoikeuskirjan oikeudet ja periaatteet otetaan asianmukaisesti huomioon lainsäädäntöprosessin jokaisessa vaiheessa
  • lisätä EU-kansalaisten tietämystä perusoikeuksien tarjoamasta suojasta EU:ssa
  • valvoa perusoikeuskirjan soveltamista raportoimalla siitä vuosittain.

Euroopan unionin strategia perusoikeuskirjan täytäntöönpanoa varten

Uudet lainsäädäntöehdotukset

EU:n kaikissa säädösehdotuksissa on noudatettava perusoikeuskirjaa. Euroopan komissio on tämän vuoksi tehostanut uusien lakiehdotusten vaikutusten arviointia perusoikeuksien osalta. Se on hyväksynyt joukon suuntaviivoja siitä, miten perusoikeudet on otettava huomioon vaikutustenarvioinneissa.

Ohjeistus perusoikeuksien huomioon ottamiseksi Euroopan komission tekemissä vaikutustenarvioinneissa.

Vuonna 2015 annettu paremman sääntelyn paketti sisältää erityisen muistilistan vaikutustenarviointeja varten.

Muistilistan avulla Euroopan komissio pyrkii yksilöimään perusoikeudet, joihin säädösehdotus voi vaikuttaa, ja arvioimaan systemaattisesti kunkin kaavaillun toimintavaihtoehdon vaikutukset niihin.

Lainsäädäntöprosessin aikana komissio varmistaa muiden lainsäätäjien kanssa yhdessä, että uusi laki on perusoikeuskirjan mukainen.

Perusoikeuksien muistilista

Projektit

EU-rahoitteisessa Ch@rter Click! -projektissa on luotu työkalupakki – muistilista ja opas – jotka on tarkoitettu perusoikeusloukkausten uhreille, asianajajille, kansallisille tuomareille, oikeusasiamiehille, tasa-arvoelimille ja muille kansallisille ihmisoikeusinstituutioille sen selvittämiseen, missä tapauksissa EU:n perusoikeuskirja voi tarjota suojaa.

Ch@rter Click! -projekti

Ch@rter Click! – muistilista

Ch@rter Click! – opas

Perusoikeuskirja ja kansallinen lainsäädäntö

Perusoikeuskirja ei anna Euroopan komissiolle yleistä toimivaltaa perusoikeuksiin liittyvissä asioissa. Komissio voi puuttua niihin vain silloin, kun kyseessä on EU-lainsäädäntö (esim. jos EU-säädös annetaan tai EU-säädöksen kansallista täytäntöönpanosäädöstä sovelletaan perusoikeuskirjan vastaisella tavalla.)

EU-mailla on omat järjestelmänsä perusoikeuksien suojelemiseen kansallisten perustuslakien ja tuomioistuinten kautta. Niiden on myös noudatettava kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteitaan, kuten Euroopan ihmisoikeussopimusta. EU:n perusoikeuskirja ei korvaa niitä. Niinpä on kansallisten tuomioistuinten asia varmistaa perusoikeuksien noudattaminen.

New legislative proposals

All proposals for EU legislation must respect the Charter. The Commission therefore reinforced its assessment of the impact of new legislative proposals on fundamental rights. In particular, the European Commission adopted a set of guidelines on fundamental rights in impact assessments.

Operational guidance on taking account of fundamental rights in European Commission impact assessments.

As of 2015, the new better regulation package also includes a specific check list for impact assessments.

The European Commission uses this checklist to identify which fundamental rights could be affected by a proposal and systematically assesses the impact of each envisaged policy option on these rights.

During the legislative process, the European Commission works with co-legislators to ensure that EU law is in line with the Charter.

Fundamental Rights check list

Projects

The EU funded Ch@rter Click! project has created a practical toolkit, a checklist and tutorial, aimed to assist victims of fundamental rights violations, lawyers, national judges, ombudspersons, equality bodies and other national human rights institutions in determining whether the Charter of Fundamental Rights of European Union can provide protection in a specific case.

The Ch@rter Click! project

Ch@rter Click! - checklist

Ch@rter Click!- tutorial

The charter and national law

The Charter does not establish a general power for the European Commission to intervene in the area of fundamental rights. It can intervene only when EU law comes into play (for example, when EU legislation is adopted or when a national measure applies EU law in a manner incompatible with the Charter).

EU countries have their own systems for protecting fundamental rights through national constitutions and courts. They also have to respect their international human rights obligations, such as the European Convention of Human Rights. The Charter is not a replacement for them. Therefore, it is up to the national courts to ensure respect for fundamental rights.