Skip to main content

Obszary działalności UE

W tych obszarach Unia Europejska może podejmować działania, jeśli upoważnią ją do tego kraje członkowskie za pośrednictwem traktatów. Traktaty stanowią, kto może stanowić prawo w jakich dziedzinach: UE, rządy krajowe, czy też i UE, i rządy krajowe.

Trzy zasady

To, w jaki sposób i w jakich obszarach działa UE, określają trzy zasady. Są to:

  • zasada przyznania kompetencji – kompetencje Unii zostały jej przyznane na mocy unijnych traktatów, ratyfikowanych przez wszystkie kraje UE
  • zasada proporcjonalności – działania Unii nie mogą wykraczać poza działania niezbędne do osiągnięcia celów wyznaczonych w traktatach
  • zasada pomocniczości – w dziedzinach, w których działania podejmować mogą i UE, i rządy krajowe, UE może podjąć działania tylko wówczas, gdy jej działania będą skuteczniejsze.

Dziedziny, w których tylko UE może stanowić prawo

W niektórych dziedzinach tylko UE może stanowić prawo. Rola państw członkowskich ogranicza się wówczas do stosowania prawa, o ile UE nie zezwoli im na samodzielne przyjęcie pewnych przepisów. W tych obszarach UE ma zgodnie z traktatami „wyłączną kompetencję”. Te obszary to:

Dziedziny, w których stanowić prawo mogą UE lub rządy krajowe

W niektórych dziedzinach stanowić prawo mogą zarówno UE, jak i rządy krajowe. Ale kraje członkowskie mogą to zrobić tylko, jeśli UE nie wystąpiła jeszcze z wnioskiem ustawodawczym lub zdecydowała, że tego nie zrobi. W tych obszarach UE ma zgodnie z traktatami „kompetencje dzielone”. Te obszary to:

Dziedziny, w których prawo stanowią państwa członkowskie, a UE pełni rolę pomocniczą

W niektórych obszarach UE może jedynie wspierać, koordynować lub uzupełniać działania państw członkowskich. Nie ma kompetencji do uchwalania aktów prawnych i nie wolno jej wchodzić w kompetencje państw członkowskich. W tych obszarach UE ma zgodnie z traktatami „kompetencje uzupełniające”. Te obszary to:

Szczególne kompetencje UE

W niektórych dziedzinach UE ma „szczególne kompetencje”, dzięki czemu może odgrywać szczególną rolę lub realizować działania wychodzące poza normalny zakres jej kompetencji na mocy traktatów. Te dziedziny to:

  • koordynacja polityki gospodarczej i zatrudnienia
  • kształtowanie i realizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
  • „klauzula elastyczności”, zgodnie z którą UE może na ściśle określonych warunkach podjąć działania wykraczające poza zakres jej kompetencji