Skip to main content

Sådan klager du i et EU-land

At indbringe en overtrædelse af EU-lovgivningen for de nationale myndigheder eller organer er oftest den hurtigste og mest effektive måde at løse problemet på.

Nationale klagemuligheder

Hvis du mener, at dine EU-rettigheder er blevet krænket af de nationale myndigheder i et EU-land, er der flere forskellige muligheder for at klage.

Som fastsat i traktaterne har offentlige myndigheder og nationale domstole det primære ansvar for anvendelsen af EU-lovgivningen.

Det er derfor i din egen interesse at benytte alle klagemulighederne på nationalt plan (administrative ordninger og/eller ordninger for udenretslig mægling).

Nationale og regionale ombudsmænd

Afhængig af systemet i det enkelte land kan du indsende din sag til den nationale ombudsmand eller den regionale ombudsmand.

Nationale domstole

Eller du kan indbringe sagen for en domstol i det land, hvor problemet er opstået. Find ud af mere om nationale retssystemer og om anlæggelse af retssager.

Hvis dit problem kun kan løses ved at annullere en national afgørelse, skal du være opmærksom på, at det udelukkende kan ske ved de nationale domstole. Hvis du søger skadeserstatning, skal du vide, at det kun er de nationale domsstole, der i visse tilfælde har beføjelse til at pålægge de nationale myndigheder at kompensere enkeltpersoner for tab, de har lidt på grund af en overtrædelse af EU-lovgivningen.

Nationale ligestillingsorganer

Hvis du udsættes for forskelsbehandling og gerne vil have hjælp, kan du kontakte de nationale ligestillingsorganer i dit land.

Problemløsningstjenester

Der findes desuden andre problemløsningstjenester, som kan hjælpe dig i dit eget land:

SOLVIT

SOLVIT er en tjeneste drevet af de nationale myndigheder, som tager sig af grænseoverskridende problemer forårsaget af offentlige myndigheders fejlagtige anvendelse af EU-lovgivningen på det indre marked. Der er et SOLVIT-center i hvert EU-land samt i Norge, Island og Liechtenstein. Dit EU-land vil forsøge at løse problemet med det andet EU-land. SOLVIT kan i mange tilfælde løse dit individuelle problem, og det kan være en hurtigere løsning end at indgive en formel klage til Europa-Kommissionen. Hvis problemet ikke løses, eller du finder den foreslåede løsning uacceptabel, kan du stadig anlægge sag ved en national domstol eller indgive en formel klage til Kommissionen. Vær opmærksom på, at fristen ved de nationale domstole ikke suspenderes, fordi du henvender dig til SOLVIT om en sag.

Indsend dit problem til SOLVIT

De europæiske forbrugercentre

De europæiske forbrugercentre er et netværk af forbrugercentre over hele Europa, som samarbejder om at hjælpe med at løse uoverensstemmelser mellem forbrugere og forhandlere baseret i forskellige EU-lande samt Norge og Island.

Indsend dit problem til et europæisk forbrugercenter

Dit Europa – Råd & Vink

Dit Europa – Råd & Vink kan give dig juridisk rådgivning om dine EU-rettigheder i spørgsmål vedrørende EU-lovgivningen. Tjenesten kan forklare dig, hvordan loven anvendes i din individuelle sag, og hvordan du kan udøve dine rettigheder i EU.

Læs mere om Dit Europa – Råd & Vinks tjenesteydelser

FIN-Net

FIN-Net er et netværk for bilæggelse af finansielle tvister uden om domstolene i EU-landene samt Island, Liechtenstein og Norge. De er ansvarlige for at behandle tvister mellem forbrugere og udbydere af finansielle tjenesteydelser.

Indsend dit problem til FIN-NET