Skip to main content

Databeskyttelse i EU

Grundlæggende rettigheder

EU's charter om grundlæggende rettigheder giver EU-borgerne ret til beskyttelse af deres personoplysninger.

Protection of personal data

Lovgivning

Den databeskyttelsespakke, som blev vedtaget i maj 2016, skal gøre Europa klar til den digitale tidsalder. Over 90 % af europæerne siger, at de ønsker de samme databeskyttelsesrettigheder i hele EU – uanset hvor deres data behandles.

Den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR)

GDPR's fulde navn er "forordning (EU) 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger". Teksten indeholder en berigtigelse, der blev offentliggjort i EUT den 23. maj 2018.

Forordningen er et vigtigt skridt til at styrke privatpersoners grundlæggende rettigheder i den digitale tidsalder og hjælpe erhvervslivet med klarere regler for virksomheder og offentlige organer på det digitale indre marked. En sådan fælles lov gør desuden de forskellige nationale systemer mere ensartede og fjerner unødvendige administrative byrder.

Forordningen trådte i kraft den 24. maj 2016 og har været gældende siden den 25. maj 2018. Mere information til virksomheder og privatpersoner.

Læs om indarbejdelsen af GDPR i EØS-aftalen.

EU Member States notifications to the European Commission under the GDPR

Study on Data Protection Certification Mechanisms

Direktivet om databeskyttelse på retshåndhævelsesområdet

Dette direktivs fulde navn er "direktiv (EU) 2016/680 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i forbindelse med strafbare handlinger eller fuldbyrdelse af strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger" og kaldes også retshåndhævelsesdirektivet.

Retshåndhævelsesdirektivet beskytter borgernes grundlæggende ret til databeskyttelse, når deres personoplysninger anvendes af strafferetshåndhævende myndigheder til retshåndhævelsesformål. Det sikrer især, at ofres, vidners og mistænktes personoplysninger beskyttes, og letter samarbejdet på tværs af lande om bekæmpelsen af kriminalitet og terrorisme.

Direktivet trådte i kraft den 5. maj 2016, og EU-landene skulle gennemføre det i deres nationale lovgivning inden den 6. maj 2018.

30 APRIL 2018
Factsheet - How will the data protection reform help fight international crime?
English
(125.47 KB - )
Download

Nationale databeskyttelsesmyndigheder

EU-landene har oprettet nationale organer med ansvar for beskyttelse af personoplysninger i overensstemmelse med artikel 8, stk. 3, i EU's charter om grundlæggende rettigheder.

Det Europæiske Databeskyttelsesråd

Det Europæiske Databeskyttelsesråd er et uafhængigt europæisk organ, der sikrer en konsekvent anvendelse af databeskyttelsesreglerne i hele EU. Det Europæiske Databeskyttelsesråd blev oprettet ved den generelle forordning om databeskyttelse.

Det Europæiske Databeskyttelsesråd består af repræsentanter for de nationale databeskyttelsesmyndigheder i EU- og EØS-landene og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. Europa-Kommissionen deltager i rådets aktiviteter og møder uden at have stemmeret. Databeskyttelsesrådets sekretariat varetages af rådet selv. Sekretariatet udfører udelukkende sine opgaver efter instruks fra formanden for Databeskyttelsesrådet.

Databeskyttelsesrådets opgaver består primært i at vejlede generelt om de centrale emner i GDPR og retshåndhævelsesdirektivet, rådgive Europa-Kommissionen om beskyttelse af personoplysninger og nye lovforslag i EU og vedtage bindende afgørelser i tvister mellem de enkelte landes tilsynsmyndigheder.

Databeskyttelse i EU's institutioner og organer

Lovgivning

Forordning 2018/1725 fastsætter reglerne for behandling af personoplysninger i EU's institutioner, organer, kontorer og agenturer. Den er i tråd med den generelle forordning om databeskyttelse og retshåndhævelsesdirektivet. Forordningen har været gældende siden den 11. december 2018.

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

Med forordning 2018/1725 oprettedes desuden kontrolmyndigheden Den Europæiske Tilsynsførende for DatabeskyttelseDen Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er et uafhængigt EU-organ med ansvar for overvågning af anvendelsen af databeskyttelsesreglerne i de europæiske institutioner og for behandling af klager.

Europa-Kommissionens databeskyttelsesansvarlige

Europa-Kommissionen har udpeget en databeskyttelsesansvarlig, som har ansvaret for at overvåge anvendelsen af databeskyttelsesreglerne i Europa-Kommissionen. Den databeskyttelsesansvarlige sørger uafhængigt for, at databeskyttelsesreglerne anvendes internt i Kommissionen i samarbejde med Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

Finansiering

Programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab 2014-2020

Arrangement

Legislation

The data protection package adopted in May 2016 aims at making Europe fit for the digital age. More than 90% of Europeans say they want the same data protection rights across the EU and regardless of where their data is processed.

The General Data Protection Regulation (GDPR)

Regulation (EU) 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data. This text includes the corrigendum published in the OJEU of 23 May 2018.

The regulation is an essential step to strengthen individuals' fundamental rights in the digital age and facilitate business by clarifying rules for companies and public bodies in the digital single market. A single law will also do away with the current fragmentation in different national systems and unnecessary administrative burdens.

The regulation entered into force on 24 May 2016 and applies since 25 May 2018. More information for companies and individuals.

Information about the incorporation of the General Data Protection Regulation (GDPR) into the EEA Agreement.

EU Member States notifications to the European Commission under the GDPR

The Data Protection Law Enforcement Directive

Directive (EU) 2016/680 on the protection of natural persons regarding processing of personal data connected with criminal offences or the execution of criminal penalties, and on the free movement of such data.

The directive protects citizens' fundamental right to data protection whenever personal data is used by criminal law enforcement authorities for law enforcement purposes. It will in particular ensure that the personal data of victims, witnesses, and suspects of crime are duly protected and will facilitate cross-border cooperation in the fight against crime and terrorism.

The directive entered into force on 5 May 2016 and EU countries had to transpose it into their national law by 6 May 2018.

30 APRIL 2018
Factsheet - How will the data protection reform help fight international crime?
English
(125.47 KB - )
Download

National data protection authorities

EU countries have set up national bodies responsible for protecting personal data in accordance with Article 8(3) of the Charter of Fundamental Rights of the EU.

European Data Protection Board

The European Data Protection Board (EDPB) is an independent European body which shall ensure the consistent application of data protection rules throughout the European Union. The EDPB has been established by the General Data Protection Regulation (GDPR).

The EDPB is composed of the representatives of the national data protection authorities of the EU/EEA countries and of the European Data Protection Supervisor. The European Commission participates in the activities and meetings of the Board without voting right.  The secretariat of the EDPB is provided by the EDPS. The secretariat performs its tasks exclusively under the instructions of the Chair of the Board.

The EDPB tasks consist primarily in providing general guidance on key concepts of the GDPR and the Law Enforcement Directive, advising the European Commission on issues related to the protection of personal data and new proposed legislation in the European Union, and adopting binding decisions in disputes between national supervisory authorities.

Data Protection in the EU Institutions and Bodies

Legislation

Regulation 2018/1725sets forth the rules applicable to the processing of personal data by European Union institutions, bodies, offices and agencies. It is aligned with the General Data Protection Regulation and the Data Protection Law Enforcement Directive. It entered into application on 11 December 2018.

European Data Protection Supervisor

Regulation 2018/1725 established a European data protection supervisor (EDPS)The EDPS is an independent EU body responsible for monitoring the application of data protection rules within European Institutions and for investigating complaints.

Data Protection Officer in the European Commission

The European Commission has appointed a Data Protection Officer who is responsible for monitoring and the application of data protection rules in the European Commission. The data protection officer independently ensures the internal application of data protection rules in cooperation with the European data protection supervisor.

Standard Contractual Clauses

Following the adoption in June 2021 of two sets of Standard Contractual Clauses (SCC) (one for the use between controllers and processors within the European Economic Area (EEA)and one for the transfer of personal data to countries outside of the EEA), the European Commission published on 25 May 2022 Questions and Answers (Q&As) to provide practical guidance on the use of the SCCs and assist stakeholders in their compliance efforts under the General Data Protection Regulation (GDPR). These Q&As are based on feedback received from various stakeholders on their experience with using the new SCCs in the first months after their adoption. The Q&As are intended to be a ‘dynamic’ source of information and will be updated as new questions arise. 

25 MAJ 2022
Questions and Answers for the two sets of Standard Contractual Clauses
English
(435.42 KB - PDF)
Download

Documents

15 MARTS 2019
Regulation (EU) 2016/679 - General Data Protection Regulation
English
(794.17 KB - HTML)
Download

20 SEPTEMBER 2017
Directive (EU) 2016/680 on the protection of natural persons regarding processing of personal data connected with criminal offences or the execution of criminal penalties, and on the free movement of such data
English
(506.95 KB - HTML)
Download

15 MARTS 2019
Regulation (EU) 2018/1725 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the EU institutions, bodies, offices and agencies
English
(719.42 KB - HTML)
Download