Skip to main content

Werkgelegenheid en sociale zaken

De verantwoordelijkheid voor het werkgelegenheids- en sociaal beleid ligt in eerste instantie bij de nationale overheden. De Europese Unie speelt slechts een aanvullende en ondersteunende rol. De Commissie coördineert en controleert het nationaal beleid en de toepassing van het EU-recht. Zij stimuleert ook de uitwisseling van goede praktijken op gebieden zoals arbeid, coördinatie van de sociale zekerheid, opleiding, vaardigheden en ondernemerschap.

Wat de Commissie doet

Jongerengarantie

Met de jongerengarantie wil de EU jeugdwerkloosheid aanpakken door ervoor te zorgen dat alle jongeren onder de 25 jaar binnen vier maanden nadat zij het formele onderwijs hebben verlaten of werkloos zijn geworden, een baan, een leerbaan, een stage of voortgezette scholing krijgen aangeboden.

De jongerengarantie per land

Doelstellingen

 • banen van goede kwaliteit in de hele EU creëren
 • werknemers helpen bij het zoeken naar een baan, in eigen land of in een ander EU-land
 • vaardigheden en ondernemerschap stimuleren
 • socialezekerheidsstelsels coördineren en moderniseren
 • met minimumnormen zorgen voor betere arbeidsomstandigheden
 • sociale inclusie stimuleren en armoede bestrijden
 • opkomen voor de rechten van personen met een handicap

Streefcijfers

De EU wil vanaf 2020:

 • minstens 75% van de beroepsbevolking (20-64 jaar) aan het werk helpen
 • het aandeel vroegtijdige schoolverlaters onder de 10% brengen
 • zorgen dat minstens 40% van de jongeren een diploma hoger onderwijs of een gelijkwaardige beroepsopleiding heeft
 • minstens 20 miljoen mensen extra uit de armoede en sociale uitsluiting halen

Lees wat de andere EU-instellingen doen op het gebied van werkgelegenheid en sociale zaken