Skip to main content

Užimtumas ir socialiniai reikalai

Už užimtumą ir socialinę politiką visų pirma atsakingos nacionalinės vyriausybės, o jų pastangas remia ir papildo Europos Sąjunga. Komisija koordinuoja ir stebi nacionalinę politiką ir ES teisės įgyvendinimą bei skatina dalytis patirtimi tokiose srityse kaip darbuotojų teisės, socialinės apsaugos sistemų koordinavimas, mokymas, įgūdžiai ir verslumas.

Ką daro Komisija?

Jaunimo garantijų iniciatyva

Jaunimo garantijų iniciatyva ES siekia spręsti jaunimo nedarbo problemą, užtikrindama, kad per keturis mėnesius nuo formaliojo švietimo pabaigos arba atleidimo iš darbo visi jaunesni nei 25 metų amžiaus jaunuoliai gautų gerą, konkretų darbo, pameistrystės, mokomosios praktikos ar tolesnio mokymosi pasiūlymą.

Jaunimo garantijų iniciatyva įvairiose šalyse

Tikslai

 • Kurti kokybiškas darbo vietas visoje ES
 • Padėti darbuotojams rasti darbą savo arba kitoje ES šalyje
 • Skatinti ugdyti įgūdžius ir verslumą
 • Koordinuoti ir modernizuoti socialinės apsaugos sistemas
 • Sudaryti geresnes darbo sąlygas taikant bendrus minimalius standartus
 • Užtikrinti socialinę įtrauktį ir kovoti su skurdu
 • Ginti neįgaliųjų teises

Uždaviniai

ES tikslai, kuriuos norima pasiekti iki 2020 m.:

 • padidinti darbingo amžiaus gyventojų (20–64 metų) užimtumo lygį iki 75 %;
 • sumažinti mokyklos nebaigusių asmenų dalį iki mažiau kaip 10 %;
 • iki 40 % padidinti aukštosiose mokyklose arba lygiavertėse profesinio mokymo įstaigose studijuojančių jaunuolių skaičių;
 • 20 milijonų sumažinti skurde gyvenančių ir socialiai atskirtų žmonių (arba žmonių, kuriems tai gresia) skaičių.

Kitų ES institucijų veikla užimtumo ir socialinių reikalų srityje