Skip to main content

För första gången kommer gemensamma regler om mellanhändernas skyldigheter och ansvar på den inre marknaden att öppna upp nya möjligheter för digitala tjänster över gränserna, samtidigt som man sörjer för en hög skyddsnivå för alla användare i hela EU.

Vilka är de viktigaste målen för rättsakten om digitala tjänster?

De nya reglerna är proportionerliga och främjar innovation, tillväxt och konkurrenskraft. De ska även göra det lättare för mindre plattformar, små och medelstora företag och uppstartsföretag att expandera. Användarnas, plattformarnas och myndigheternas ansvar omfördelas i enlighet med europeiska värden och placerar allmänheten i centrum. Reglerna ska bidra till att

 • bättre skydda konsumenterna och deras grundläggande rättigheter på nätet
 • inrätta ett kraftfullt regelverk för öppenhet och ett tydligt ansvar för internettplattformarna
 • främja innovation, tillväxt och konkurrenskraft på den inre marknaden.
För privatpersoner
 • Bättre skydd av grundläggande rättigheter
 • Större utbud och lägre priser
 • Minskad exponering för olaglig verksamhet
För leverantörer av digitala tjänster
 • Rättslig säkerhet och harmonisering av reglerna
 • Lättare att starta och utöka verksamhet i Europa
För företag som använder digitala tjänster
 • Större utbud och lägre priser
 • Tillgång till EU-omfattande marknader genom plattformar
 • Ingen orättvis konkurrens med tillhandahållare av olagligt innehåll
För samhället i stort
 • Större demokratisk kontroll och överblick över systemviktiga plattformar
 • Färre systemrisker som manipulation och desinformation

Vilka leverantörer omfattas?

 

Rättsakten om digitala tjänster innehåller regler för nätbaserade mellanhandstjänster som miljoner EU-invånare använder varje dag. De olika aktörernas skyldigheter motsvarar deras roll, storlek och betydelse i det digitala ekosystemet.

Nya skyldigheter

Mellanhands-
tjänster

(kumulativa skyldigheter)

Värd-
tjänster

(kumulativa skyldigheter)

Internet-
plattformar 

(kumulativa skyldigheter)

Mycket stora
plattformar

(kumulativa skyldigheter)

Rapportering om öppenhet och insyn
Krav på användarvillkor som tar hänsyn till grundläggande rättigheter
Samarbete med nationella myndigheter efter uppmaning
Kontaktpunkter och om nödvändigt ett juridiskt ombud
Anmälning och åtgärd samt skyldighet att informera användarna 
Rapportering av brott 
Klagomåls- och prövningsmekanismer för tvistlösning utanför domstol  
Betrodda anmälare  
Åtgärder mot otillbörliga anmälningar och motanmälningar  
Särskilda skyldigheter för marknadsplatser, t.ex. kontroll av tredjepartsleverantörers uppgifter, inbyggd överensstämmelse och stickprovskontroller  
Förbud mot reklam riktad till barn och reklam som bygger på användarnas särdrag  
Insyn i rekommendationssystem  
Insyn för användarna när det gäller digital annonsering  
Riskhanteringsskyldigheter och krishantering   
Externa och oberoende revisioner, intern funktion för regelefterlevnad och offentlig ansvarsskyldighet   
Möjlighet för användarna att välja bort rekommendationer som bygger på profilering   
Delning av data med myndigheter och forskare   
Uppförandekoder   
Krishanteringssamarbete   

Vilka är effekterna av de nya skyldigheterna?

Det betyder i praktiken följande:

 • Åtgärder för att bekämpa olagliga varor och tjänster och olagligt innehåll på nätet, bland annat ett sätt för användare att anmäla sådant innehåll och för plattformar att samarbeta med ”betrodda anmälare”.
 • Nya skyldigheter om spårbarhet för företagsanvändare på digitala marknadsplatser för att hjälpa till att identifiera dem som säljer olagliga varor, eller en rimlig arbetsinsats från marknadsplatserna för att slumpmässigt kontrollera om produkter eller tjänster har identifierats som olagliga i någon officiell databas.
 • Effektiva skyddsåtgärder för användare, bland annat möjligheten att ifrågasätta plattformars beslut om innehållsmoderering.
 • Förbud mot vissa typer av riktade annonser på internetplattformar (annonser som riktar sig till barn eller använder särskilda kategorier av personuppgifter som etnisk bakgrund, politiska åsikter eller sexuell läggning).
 • Öppenhetsåtgärder för internetplattformar i en rad frågor, bland annat de algoritmer som används till rekommendationer.
 • Skyldigheter för mycket stora plattformar och mycket stora sökmotorer att förhindra missbruk av sina system genom riskbaserade åtgärder och oberoende granskningar av sina riskhanteringssystem.
 • Forskartillgång till viktiga data från de största plattformarna och sökmotorerna för att förstå hur riskerna på nätet utvecklar sig.
 • Tillsynsstruktur för att hantera internets komplexitet – EU-länderna kommer att ha den främsta rollen, med stöd av en ny europeisk nämnd för digitala tjänster. Ökad tillsyn och kontroll av efterlevnaden från kommissionens sida för mycket stora plattformar.

De nya reglerna i korthet

Användare

Läs mer om vad de nya reglerna betyder för användarna.

Företag

Läs mer om vad de nya reglerna betyder för företagen.

Plattformar

Läs mer om vad de nya reglerna betyder för plattformarna.

Vad händer nu?

Rättsakten om digitala tjänster trädde i kraft den 16 november 2022 och internetplattformarna har nu tre månader på sig (fram till den 17 februari 2023) att rapportera antalet aktiva slutanvändare på sina webbplatser. Kommissionen uppmanar också alla internetplattformar att informera kommissionen om de publicerade siffrorna. På grundval av antalet användare kommer kommissionen att bedöma vilka plattformar som ska klassas som mycket stora plattformar eller sökmotorer. Efter kommissionens beslut kommer dessa plattformar och sökmotorer att ha fyra månader på sig att uppfylla skyldigheterna enligt rättsakten om digitala tjänster, bland annat att genomföra den första årliga riskbedömningen och lämna in den till kommissionen. EU-länderna kommer att behöva ha sina samordnare av digitala tjänster på plats senast den 17 februari 2024, dvs. den dag då rättsakten om digitala tjänster börjar gälla fullt ut.

Dokument

27 OKTOBER 2022
Regulation on Digital Services Act
English
(948.64 KB - HTML)
Ladda ner