Pāriet uz galveno saturu

ES budžeta vienkāršošana

Skaidrojums par Finanšu regulā iekļautajiem noteikumiem, ar kuriem tiek vienkāršota piekļuve ES finansējumam un nodrošināta labāka tā aizsardzība, efektivitāte un pārredzamība.

Finanšu regula ir atsauces dokuments, kurā noteikti galvenie principi un procedūras ES budžeta sagatavošanai, izpildei un kontrolei.

Finanšu regulas pašreizējie noteikumi tiek piemēroti kopš 2018. gada 2. augusta. Ar šo redakciju iepriekš piemērotie noteikumi ir vienkāršoti, lai panāktu būtiskus uzlabojumus un sniegtu labumu iedzīvotājiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem un nevalstiskajām organizācijām.

Vienkāršāka piekļuve ES finansējumam un uzlabota pārvaldes iestāžu sadarbība

 • Saņēmējiem, kas pieprasa ES finansējumu, ir jāsniedz mazāk informācijas un tā ir mērķtiecīgāka. Viena un tā pati informācija netiek pieprasīta vairākkārt.
 • Piesakoties finansējumam, tiek ņemts vērā brīvprātīgais darbs.
 • Pārbaudes un revīzijas vairs nedublējas, jo ES vairāk paļaujas uz valstu iestāžu un starptautisko partneru veiktajām iepriekšējām kontrolēm.
 • Tagad ir iespējams plašāk izmantot rezultātorientētus maksājumus un vienreizējus maksājumus. Piemēram, tā vietā, lai pārbaudītu neskaitāmus rēķinus un apliecinājumus par veiktajiem izdevumiem, ir iespēja veikt maksājumu par fiksētu summu ar nosacījumu, ka ir sniegti pierādījumi par konkrētas darbības īstenošanu (piemēram, sniegta apmācība vai humānā palīdzība).

Lielāks uzsvars uz rezultātu uzlabošanu, samazinot birokrātiju un uzlabojot kontroli par zemākām izmaksām

 • Vienreizēju maksājumu izmantošana ne tikai samazina izmaksas, kas saistītas ar neskaitāmu rēķinu pārbaudīšanu, bet arī mazina kļūdu risku, ko tieši ietekmē veicamo pārbaužu skaits.
 • Jaunais satvars uzlabo sadarbību starp Eiropas Komisiju un valstu iestādēm, kas īsteno ES programmas, piemēram, kopējo lauksaimniecības politiku vai struktūrfondus.
 • Jaunie noteikumi uzlabo arī sadarbību ar partnerorganizācijām visā pasaulē, piemēram, ar Eiropas Investīciju banku, Apvienoto Nāciju Organizāciju un Pasaules Banku.

Modernāks ES budžets

Pārskatītā sistēma nodrošina spēcīgāku ES finansējuma sviras efektu un elastīgāku ES budžetu, izmantojot:

 • jaunus instrumentus, piemēram, budžeta garantijas (kā tās, kas ir Eiropas Stratēģisko investīciju fonda pamatā), ko nākotnē efektīvi pārvaldīs ar kopēju uzkrājumu fondu;
 • vienkāršākus noteikumus par valstu un ES līdzekļu (piemēram, struktūrfondi un Eiropas Stratēģisko investīciju fonds) kombinēšanu, kā arī iespēju kombinēt dotācijas un finanšu instrumentus (piemēram, Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments).

ES budžeta labāka aizsardzība

Noteikumu vienkāršošana ļauj efektīvāk aizsargāt ES līdzekļus.

 • Vienreizēju maksājumu izmantošana samazina kļūdu risku, un paļaušanās uz iestāžu novērtējumiem un revīzijām uz vietas nodrošina efektīvāku kontroli.
 • Turklāt jaunie noteikumi pastiprina cīņu pret čaulas uzņēmumiem un tādiem ES līdzekļus pārvaldošiem starpniekiem, kuri izmanto nodokļu oāzes. Ir paredzēta brīvprātīga informācijas atklāšana par akcionāriem.
 • Tiek uzlabota pārredzamība, racionalizēta ziņošana un pastiprināta pārskatatbildība par publiskajiem izdevumiem, un spēkā esošie noteikumi attiecībā uz interešu konfliktiem tiek skaidri attiecināti arī uz dalībvalstu iestādēm.
2018. GADA 30. JŪLIJS
Financial Regulation 2018
2018. GADA 2. AUGUSTS
Financial Regulation 2018 Factsheet

Informāciju par Komisijas 2022. gada 16. maija priekšlikumu par mērķtiecīgiem pielāgojumiem Finanšu regulā skatiet arī ES Finanšu regulā.

Dokumenti

 • Regula

Finanšu regula ir atsauces dokuments, kurā noteikti galvenie principi un procedūras ES budžeta sagatavošanai, izpildei un kontrolei.