Přejít na hlavní obsah
Zpráva7. června 2024Generální ředitelství pro komunikaciOdhadovaná doba čtení: 2 min

Světový den bezpečnosti potravin 2024

Cows lying in hay in a stable

 

Podle odhadů se každý rok ve světě vyskytne na 600 milionů případů nákazy přenášené potravinami, přičemž přibližně 420 000 lidí po konzumaci kontaminovaných potravin zemře. Přestože má EU ty nejpřísnější normy v oblasti bezpečnosti potravin na světě, nebylo by dobré tento problém podceňovat. Proto tento den každoročně slavíme Světový den bezpečnosti potravin

Letošním tématem je důležitost připravenosti na incidenty v oblasti bezpečnosti potravin bez ohledu na stupeň jejich závažnosti. Jde o situace, kdy existuje potenciální nebo potvrzené zdravotní riziko spojené s konzumací potravin, které například vzniklo nebo by mohlo vzniknout v důsledku závady, nedostatečných kontrol, potravinového podvodu nebo přírodních událostí.

Problematika bezpečnosti potravin je však rozsáhlejší. Zásadním způsobem přispívá k tomu, aby potraviny zůstaly bezpečné ve všech fázích potravinového řetězce – od produkce až po sklizeň, zpracování, skladování, distribuci a všechny způsoby přípravy a konzumace.

V EU politika v oblasti bezpečnosti potravin a její jednotlivá opatření pokrývají celý potravinový řetězec a soustředí se na čtyři hlavní oblasti ochrany:

  • Hygiena potravin – potravinové právo EU musí dodržovat všechny potravinářské podniky (od výrobců a restaurací až po dovozce).
  • Zdraví zvířat – hygienické kontroly a opatření týkající se zvířat v zájmovém chovu, hospodářských zvířat i volně žijících živočichů, monitorování a zvládání nákaz a sledování pohybu všech hospodářských zvířat.
  • Zdraví rostlin – odhalování a eradikace škodlivých organismů v rané fázi zabraňuje jejich šíření a zajišťuje zdravý vývoj semen. 
  • Znečišťující látky a rezidua – díky monitorování výskytu znečišťujících látek nedochází ke kontaminaci potravin a krmiv.

Bezpečnost potravin v EU se řídí obecných potravinovým právem. Strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“ se pak zaměřuje na to, aby byly potravinové systémy spravedlivé, zdravé a ekologické. 

Na činnost v této oblasti dohlíží Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), který poskytuje nezávislá posouzení rizik a vědecká doporučení, jež jsou posléze podkladem pro vypracování evropských norem bezpečnosti potravin. Předávání informací mezi členskými státy zajišťuje systém včasné výměny informací pro potraviny a krmiva (RASFF), který je součástí nástrojů bezpečnosti potravin. Příslušné orgány jednotlivých států tak mohou rychle zareagovat na rizika pro veřejné zdraví vzniklá v potravinovém řetězci.

Další informace

Bezpečnost potravin v EU

Strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“

Nemoci přenášené potravou

Zemědělství a Zelená dohoda

Podrobnosti

Datum zveřejnění
7. června 2024
Autor /Autorka
Generální ředitelství pro komunikaci