Skip to main content

Czy w każdym przypadku mamy obowiązek usunąć dane na żądanie osoby, której dotyczą?

Odpowiedź

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) daje osobom fizycznym prawo do żądania usunięcia ich danych osobowych, w związku z czym organizacje mają obowiązek to zrobić, z wyjątkiem poniższych przypadków:

  • dane osobowe posiadane przez Twoją firmę/organizację są potrzebne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi,
  • zatrzymanie danych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa,
  • podstawą są względy interesu publicznego (np. zdrowie publiczne, badania naukowe, statystyczne lub historyczne).

Jeżeli Twoja firma/organizacja przetwarza dane niezgodnie z prawem, musi je usunąć. Należy usunąć dane dotyczące osoby fizycznej, pozyskane, gdy była jeszcze dzieckiem.

Jeśli chodzi o prawo do bycia zapomnianym w internecie, wymaga się od organizacji podjęcia rozsądnych działań (np. wdrożenia środków technicznych) w celu poinformowania innych administratorów stron internetowych o tym, że dana osoba zażądała usunięcia jej danych osobowych.

Można też zatrzymać dane, jeśli zostały poddane odpowiedniemu procesowi anonimizacji.

Przykłady

Nie ma obowiązku usuwania danych

Twoja firma/organizacja wydaje gazetę internetową. Jeden z Twoich dziennikarzy publikuje historię o tym, że pewien polityk jest zamieszany w pranie brudnych pieniędzy w zagranicznych bankach. Ów polityk żąda usunięcia tego artykułu, ponieważ wiąże się on z przetwarzaniem jego danych osobowych. Ponieważ danych osobowych użyto w ramach korzystania z prawa do wolności wypowiedzi, Twoja firma/organizacja co do zasady nie ma obowiązku usunięcia danych. Zależy to jednak od przepisów obowiązujących w danym kraju.

Dane muszą zostać usunięte

Twoja firma/organizacja prowadzi platformę serwisu społecznościowego. Osoba małoletnia umieszcza w nim zdjęcia, ale po latach stwierdza, że te zdjęcia mogą szkodzić jej karierze zawodowej. Ponieważ ta osoba była dzieckiem w momencie udostępniania zdjęć, Twoja firma/organizacja ma obowiązek je usunąć. Ponadto, jeżeli zdjęcia były przetwarzane na innych stronach internetowych, Twoja firma/organizacja musi podjąć rozsądne działania mające na celu poinformowanie administratorów tychże stron o tym, że wniesiono żądanie usunięcia zdjęć.

Odnośniki

Examples

Data do not have to be deleted

Your company/organisation runs an online newspaper. One of your journalists publishes a story on how a politician had laundered money in off-shore banks. The politician requests to remove the story because his personal data is being processed. Since the personal data is used to exercise the right of freedom of expression, your company/organisation is,  in principle, not obliged to delete such data. However, this will depend on the national legislation in place.

Data have to be deleted

Your company/organisation runs a social media platform. A minor uploads photos; however, some years later he decides that the said photos are potentially harming his career prospects. Since the individual was a minor at the time of uploading, your company/organisation is obliged to delete the said photos. Furthermore, if the photos have been processed on other websites, your company/organisation must take reasonable steps to inform them that a request to delete the photos was filed.