Skip to main content

Polityka obronna

Jakie działania podejmuje Komisja

Dyrekcja Generalna ds. Przemysłu Obronnego i Przestrzeni Kosmicznej (DEFIS) odpowiada za konkurencyjność i innowacyjność europejskiego przemysłu obronnego poprzez zapewnienie rozwoju sprawnej europejskiej bazy technologiczno-przemysłowej. 

Cele

  • wdrożenie Europejskiego Funduszu Obronnego i nadzór nad nim
  • wspieranie projektów współpracy, których celem jest budowanie otwartego i konkurencyjnego europejskiego rynku wyposażenia obronnego
  • egzekwowanie unijnych przepisów dotyczących zamówień publicznych w dziedzinie obronności
  • wdrażanie Planu działania na rzecz mobilności wojskowej.