Przejdź do treści głównej

Energia

Jakie działania podejmuje Komisja

Komisja Europejska realizuje politykę na rzecz ambitnego celu Europejskiego Zielonego Ładu, jakim jest osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r. Polityka ta ma również wzmocnić wewnętrzny rynek energii, a także sprawić, by energia w UE była bezpieczniejsza, bardziej zrównoważona i tańsza. Chociaż każdy kraj Unii wybiera swój koszyk energetyczny, istnieją wspólne przepisy, które mają zastosowanie do unijnego rynku energii. Ich zakres sięga od zapewnienia możliwie efektywnego i bezpiecznego łańcucha dostaw energii – w tym bezpieczeństwa jądrowego – po wyznaczenie celów w zakresie efektywności energetycznej, energii ze źródeł odnawialnych i transgranicznych połączeń międzysystemowych. Również na poziomie konsumentów przepisy dotyczące ekoprojektu i etykietowania energetycznego okazały się bardzo skuteczne w zwiększaniu inwestycji w technologie, które są bardziej energooszczędne. Energia odgrywa kluczową rolę w planie działania Komisji dotyczącym Europejskiego Zielonego Ładu. W 2020 r. Komisja opublikowała szereg nowych inicjatyw i strategii, które pomogą obniżyć emisyjność sektora energetycznego.

Cele

Polityka energetyczna UE dotyczy wielu kwestii, których ogólnym celem jest przyspieszenie i ułatwienie odejścia od paliw kopalnych w kierunku czystych technologii energetycznych tak, by nikt nie pozostał w tyle. Do tej pory formułowano politykę pod kątem trojakiego celu, jakim jest stworzenie bezpieczniejszego, bardziej zrównoważonego i tańszego systemu energetycznego na szczeblu UE. W ramach Europejskiego Zielonego Ładu głównym celem Komisji jest osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r. W związku z tym ogólnym, długoterminowym dążeniem Komisja opublikowała w 2020 r. strategie dotyczące:

  • energii z morskich źródeł odnawialnych
  • fali renowacji
  • integracji systemów energetycznych
  • wodoru
  • metanu.

W następstwie zobowiązania politycznego do obniżenia emisji o 55 proc. do 2030 r., które jest obecnie zapisane w prawie UE, Komisja zamierza dokonać przeglądu przepisów Unii, aby osiągnąć ten ambitny cel, na podstawie koncepcji nakreślonych w 2020 r. Chodzi głównie o wnioski ustawodawcze zmieniające przepisy dotyczące odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej i charakterystyki energetycznej budynków, a także o działania na rzecz obniżenia emisyjności sektora gazu, m.in. poprzez wykorzystanie czystego wodoru oraz środki służące ograniczeniu emisji metanu.

Planowane rezultaty

Zgodnie z ambitniejszymi celami w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, które zobowiązują UE do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 55 proc. do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r. (poprzednio zakładano ograniczenie o 40 proc.), Unia analizuje teraz następujące nowe cele na 2030 r.:

  • zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii w UE do 40 proc. (poprzednio zakładany poziom: 32 proc.)
  • poprawa efektywności energetycznej: o 36 proc. niższe zużycie energii końcowej i o 39 proc. niższe zużycie energii pierwotnej w stosunku do prognoz z 2007 r. dotyczących poziomów zużycia bez uwzględnienia środków zwiększających efektywność energetyczną (poprzednio zakładany poziom: 32,5 proc.). Oznacza to dodatkowe zmniejszenie zużycia energii o 9 proc. w porównaniu z prognozami z 2020 r.

Zobacz, jakie działania w dziedzinie energetyki podejmują inne instytucje UE