Skip to main content

Uplatňovanie práva EÚ

Nariadenia a rozhodnutia sa automaticky stanú záväznými v celej EÚ od dátumu nadobudnutia ich účinnosti. Smernice musia byť začlenené do vnútroštátneho práva členských štátov EÚ. Komisia monitoruje, či sa právne predpisy EÚ uplatňujú správne a včas, v opačnom prípade podnikne kroky na nápravu. 

Právo EÚ a jeho uplatňovanie

  • nariadenia a rozhodnutia sa automaticky stanú záväznými v celej EÚ od dátumu nadobudnutia účinnosti,
  • smernice musia byť začlenené do vnútroštátneho právneho poriadku krajín EÚ.

Types of EU law

Vykonávanie práva členskými štátmi EÚ

Nariadenia a rozhodnutia

Vnútroštátne orgány musia zabezpečiť ich správne uplatňovanie.

Smernice

Každá smernica obsahuje termín, do ktorého krajiny EÚ musia transponovať jej ustanovenia do svojho vnútroštátneho práva a informovať o tom Komisiu.

Komisia pomáha členským štátom v riadnom vykonávaní všetkých právnych predpisov EÚ. Poskytuje informácie online, plány vykonávania, usmerňovacie dokumenty a organizuje zasadnutia expertnej skupiny.

Vnútroštátne vykonávacie opatrenia – ako ich nájsť na portáli EUR-Lex

Dohľad Komisie

Komisia je zodpovedná za to, aby všetky krajiny EÚ správne uplatňovali právne predpisy EÚ. V tejto úlohe sa Komisia označuje ako „strážkyňa zmlúv“.

Komisia podnikne kroky, ak niektorá krajina EÚ:

  • v plnej miere nezačlení smernicu do svojho vnútroštátneho práva v stanovenom termíne,
  • nesprávne uplatňovala právne predpisy EÚ.

Oznámenie z roku 2016 s názvom Právne predpisy EÚ: lepšie výsledky lepším uplatňovaním vysvetľuje, ako Komisia zabezpečuje uplatňovanie, vykonávanie a presadzovanie právnych predpisov EÚ v prospech všetkých občanov, spotrebiteľov a podnikov.

Monitoring implementation of EU directives

Better regulation: why and how

Ak členské štáty neuplatňujú právne predpisy EÚ

Ak vnútroštátne orgány nesprávne vykonávajú predpisy EÚ, Komisia môže začať formálny postup v prípade nesplnenia povinnosti proti danej krajine. Ak sa problém ani tak nevyrieši, Komisia môže postúpiť vec Európskemu súdnemu dvoru.

Infringement procedure

Ako podať sťažnosť

Občania Európskej únie, obyvatelia a podniky sú vďaka právu Únie chránení v mnohých oblastiach. Ak máte pocit, že tieto práva neboli rešpektované vnútroštátnymi orgánmi členského štátu EÚ, máte k dispozícii rôzne prostriedky na nápravu a pomoc.

Odporúča sa, aby ste sa najprv obrátili na svoje vnútroštátne subjekty alebo orgány, napríklad na ombudsmana alebo miestny súd. Dôvodom je, že verejné orgány v členských štátoch EÚ majú zodpovednosť najmä za uplatňovanie práva EÚ.

Hoci si vlastné práva budete môcť lepšie uplatniť v krajine, v ktorej žijete, Európska únia vám takisto môže pomôcť: Môžete Komisii oficiálne podať sťažnosť a informovať ju tak o svojom probléme.

Podrobnejšie informácie nájdete v osobitnej sekcii:

Problems and complaints

Documents