Skip to main content

Konanie o porušení povinnosti

Podľa zmlúv EÚ Komisia môže proti členskému štátu, ktorý neimplementuje právo EÚ, podniknúť právne kroky (konanie o porušení). Komisia môže predmetnú vec predložiť Súdnemu dvoru, ktorý môže v niektorých prípadoch uložiť finančné sankcie.

Fázy konania o porušení

Komisia zisťuje možné porušenia práva EÚ na základe vlastného vyšetrovania alebo sťažností občanov, podnikov a iných zainteresovaných strán.

Formálne konanie

Ak členský štát neoznámi opatrenia, ktorými sa v plnej miere transponujú ustanovenia smerníc do vnútroštátneho práva, alebo nenapraví údajné porušenia práva EÚ, Komisia môže iniciovať formálne konanie vo veci porušenia. Konanie pozostáva z niekoľkých krokov stanovených v zmluvách EÚ, pričom každý krok sa končí formálnym rozhodnutím:

  1. Komisia odošle predmetnému členskému štátu formálnu výzvu so žiadosťou o ďalšie informácie, na ktorú členský štát musí Komisii zaslať podrobnú odpoveď v stanovenej lehote, ktorá je zvyčajne 2 mesiace.
  2. Ak Komisia dospeje k záveru, že si členský štát neplní svoje povinnosti vyplývajúce z práva EÚ, môže poslať odôvodnené stanovisko – formálnu žiadosť o dodržiavanie práva EÚ. V odôvodnenom stanovisku sa uvádza, prečo sa Komisia domnieva, že daný členský štát porušuje právo EÚ. Navyše sa v ňom od daného členského štátu požaduje, aby v stanovenej lehote (spravidla v priebehu 2 mesiacov), informoval Komisiu o prijatých opatreniach.
  3. Ak členský štát naďalej porušuje právo EÚ, Komisia sa môže rozhodnúť predložiť vec Súdnemu dvoru. Väčšina problémov sa vyrieši mimosúdne.
  4. Ak členský štát neoznámi v stanovenej lehote opatrenia, ktorými sa vykonávajú ustanovenia určitej smernice, Komisia môže požiadať Súdny dvor o uloženie sankcií.
  5. Ak Súdny dvor Európskej únie konštatuje, že členský štát porušil právo EÚ, vnútroštátne orgány musia prijať opatrenia, aby vyhoveli rozsudku Súdneho dvora.

Nesplnenie rozhodnutia Súdneho dvora

Ak napriek rozsudku Súdneho dvora EÚ členský štát nenapraví vzniknutú situáciu, Komisia sa môže s predmetnou vecou opäť obrátiť na Súdny dvor.

Peňažné sankcie

Ak Komisia predloží vec Súdnemu dvoru po druhýkrát, navrhne uloženie peňažnej sankcie, a to vo forme paušálnej pokuty a/alebo penále.

Pri výpočte výšky týchto sankcií sa zohľadní:

  • význam porušených pravidiel a dôsledky tohto porušenia na všeobecné a osobitné záujmy,
  • obdobie, počas ktorého trvalo porušenie práva EÚ,
  • schopnosť krajiny uhradiť sankcie, pričom sa má zabezpečiť, aby sankcie mali odradzujúci účinok.

Súdny dvor vo svojom rozhodnutí môže zmeniť výšku sankcií navrhovanú Komisiou.

20 FEBRUÁR 2019
Oznámenie o metóde výpočtu z roku 2019
slovenčina
(146.33 KB - HTML)
Stiahnuť
22 FEBRUÁR 2019
Oznámenie o metóde výpočtu z roku 2010
slovenčina
(114.84 KB - PDF)
Stiahnuť
22 FEBRUÁR 2019
Oznámenie o metóde výpočtu z roku 2005
slovenčina
(387.85 KB - PDF)
Stiahnuť

Ročné aktualizácie údajov, ktoré Komisia používa na výpočet peňažných sankcií

Uverejňovanie rozhodnutí Komisie o porušení povinnosti

Informácie o rozhodnutiach Komisie o porušení povinnosti sú dostupné online. Môžete ich vyhľadávať podľa členských štátov EÚ, oblastí politiky alebo dátumu.

Komisia taktiež zverejňuje výročnú správu, v ktorej sa analyzujú kľúčové aspekty uplatňovania práva EÚ a uvádzajú prípady porušenia povinnosti podľa jednotlivých oblastí politiky a členských štátov.

Výročné správy o monitorovaní uplatňovania práva EÚ