Skip to main content

Linnade algatused

Komisjon korraldab linnade vajadustele vastamiseks algatusi nii ELi kui ka rahvusvahelisel tasandil ja osaleb neis.

Linnaarengu võrgustik

Euroopa Regionaalarengu Fond eraldab ajavahemikus 2014–2020 linnade kestlikku arengut käsitlevate terviklike strateegiate jaoks otse 15 miljardit eurot. Umbes 900 ELi linna on volitatud neid strateegiaid rakendama. Linnaarengu võrgustik toetab teabevahetust nende linnade vahel, mis on seotud integreeritud kestliku arengu ning linnadega seotud uuenduslike meetmetega. Võrgustik edendab kestlikku linnaarengut käsitlevat dialoogi komisjoni, linnade ja muude sidusrühmade vahel.

Lisateavet võite leida linnaarengu võrgustiku veebisaidilt.

Arukad linnad

Erinevaid poliitikavaldkondi ühendavad tehnoloogilised lahendused aitavad linnadel vähendada oma keskkonnamõju ja pakkuda oma elanikele paremat elu. Algatust „Arukad linnad ja kogukonnad“ toetatakse mitme erineva ELi vahendi, nt Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide, programmi „Horisont 2020“ ning Euroopa innovatsioonipartnerluse „Arukad linnad ja kogukonnad“ kaudu.

Arukad linnad

Linnapeade kliima- ja energiapakt

Alates 2008. aastast on linnapeade kliima- ja energiapakt koondanud kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi, mis viivad oma territooriumil vabatahtlikult ellu ELi kliima- ja energeetikaalaseid eesmärke.

Linnapeade kliima- ja energiapakt

Rahvusvaheline linnapoliitika

EL toetab kestlikku linnaarengut ka üleilmsel tasandil. Nii osales EL eluasemeküsimusi ja säästvat linnaarendust käsitleval ÜRO konverentsil Habitat III, mille raames ÜRO liikmesriigid võtsid vastu uue linnade tegevuskava. EL teeb koostööd ka Vahemere piirkonna lõuna- ja idaosa riikidega. Samuti pakub EL rahastust linnadevahelise koostöö projektidele.

Linnaarengu küsimustega tegelemine üleilmsel tasandil