Skip to main content

Inicjatywy miast

Komisja angażuje się w programy wspierające potrzeby miast w UE i na szczeblu międzynarodowym.

Sieć rozwoju obszarów miejskich

W latach 2014–2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego przeznaczy 15 mld euro bezpośrednio na zintegrowane strategie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Wdrażać te strategie będzie mogło około 900 miast w całej UE. Sieć rozwoju obszarów miejskich wspiera wymianę informacji między miastami zaangażowanymi w zintegrowany zrównoważony rozwój obszarów miejskich i w innowacyjne działania miejskie. Sieć wspiera dialog na temat zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich między Komisją, miastami i innymi zainteresowanymi stronami.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej sieci rozwoju obszarów miejskich.

Inteligentne miasta

Rozwiązania technologiczne z różnych dziedzin pomagają miastom ograniczyć ich negatywny wpływ na środowisko i zapewnić mieszkańcom lepsze warunki życia. Inteligentne miasta i społeczności otrzymują wsparcie finansowe z różnych instrumentów UE, takich jak europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, program „Horyzont 2020” i europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz inteligentnych miast i społeczności (EIP-SCC).

Inteligentne miasta

Porozumienie Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii

Porozumienie Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii to dobrowolna, zapoczątkowana w 2008 r. inicjatywa władz lokalnych i regionalnych, które zobowiązują się do realizacji na swoim terytorium celów UE w zakresie klimatu i energii.

Porozumienie Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii

Międzynarodowa polityka miejska

UE wspiera zrównoważony rozwój obszarów miejskich na arenie międzynarodowej. Wzięła udział między innymi w konferencji Habitat III (konferencji ONZ poświęconej mieszkalnictwu i zrównoważonemu rozwojowi obszarów miejskich), podczas której członkowie ONZ przyjęli „Nowy program dla miast”. UE współpracuje również z krajami południowego i wschodniego wybrzeża Morza Śródziemnego. Zapewnia przy tym finansowanie współpracy między miastami.

Działania na rzecz rozwoju obszarów miejskich na świecie