Skip to main content

Miestų iniciatyvos

Komisija rengia miestų poreikiams tenkinti skirtas ES ir tarptautinio lygmens iniciatyvas ir jose dalyvauja.

Miestų plėtros tinklas

2014–2020 m. Europos regioninės plėtros fondas tiesiogiai skirs 15 mlrd. EUR integruotoms tvarios miestų plėtros strategijoms. Apie 900 ES miestų yra įgalinti įgyvendinti šias strategijas. Miestų plėtros tinklas remia integruotame miestų plėtros procese ir iniciatyvoje „Inovatyvūs miestų sprendimai“ dalyvaujančių miestų keitimąsi informacija. Jis remia Komisijos, miestų ir kitų suinteresuotųjų subjektų dialogą dėl tvarios miestų plėtros.

Daugiau informacijos rasite Miestų plėtros tinklo interneto svetainėje.

Pažangieji miestai

Įvairias politikos sritis sujungiantys technologiniai sprendimai padeda miestams sumažinti poveikį aplinkai ir užtikrinti geresnį piliečių gyvenimą. Pažangieji miestai ir bendruomenės remiami pagal įvairias ES priemones, pavyzdžiui, Europos struktūrinius ir investicijų fondus, programą „Horizontas 2020“ ir Europos inovacijų partnerystę „Pažangieji miestai ir bendruomenės“ (EIP-SCC).

Pažangieji miestai

Merų paktas dėl klimato ir energetikos

Nuo 2008 m. Merų paktas dėl klimato ir energetikos subūrė vietos ir regionų valdžios institucijas, kurios savanoriškai įsipareigojo įgyvendinti ES klimato ir energetikos tikslus savo teritorijoje.

Merų paktas dėl klimato ir energetikos

Tarptautinė miestų politika

Pasaulio mastu ES remia tvarią miestų plėtrą. Ji dalyvavo Jungtinių Tautų konferencijoje dėl būsto ir tvarios miestų plėtros „Habitat III“, kurioje JT valstybės narės priėmė Naująją miestų darbotvarkę. Ji bendradarbiauja su Viduržemio jūros pietinės ir rytinės pakrantės šalimis. Ji teikia finansavimą miestų tarpusavio bendradarbiavimui.

Darbas miestų plėtros srityje visame pasaulyje