Skip to main content

Iniciativy měst

Komise realizuje na úrovni EU iniciativy, které se zabývají problémy města, a také se účastní mezinárodních iniciativ na tato témata.

Síť pro rozvoj měst

V letech 2014 až 2020 bude z Evropského fondu pro regionální rozvoj vyčleněno 15 miliard eur přímo na integrované strategie pro udržitelný rozvoj měst. Možnost tyto iniciativy realizovat dostane přibližně 900 měst v celé EU. Síť pro rozvoj měst podporuje výměnu informací mezi městy, která se zapojila do integrovaného udržitelného rozvoje měst a městských inovativních opatření. Pomáhá rozvíjet dialog o udržitelném rozvoji měst mezi Komisí, městy a dalšími zúčastněnými stranami.

Další informace najdete na internetových stránkách sítě pro rozvoj měst.

Inteligentní města

Technologická řešení, která spojují různé oblasti politiky, pomáhají městům snížit jejich dopad na životní prostředí a nabídnout občanům lepší kvalitu života ve městech. Inciativu pro inteligentní města podporují různé nástroje EU, jako jsou evropské strukturální a investiční fondy, program Horizont 2020 a evropské inovační partnerství pro inteligentní města a obce (EIP-SCC).

Inteligentní města

Pakt starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky

K Paktu starostů a primátorů se od roku 2008 přihlásila řada místních a regionálních orgánů, které se dobrovolně zavázaly k provádění cílů EU v oblasti klimatu a energetiky na svém území.

Pakt starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky

Mezinárodní městská politika

EU podporuje udržitelný rozvoj měst i na mezinárodní úrovni. Účastnila se konference OSN o bydlení a udržitelném rozvoji měst (Habitat III), v jejímž rámci přijaly členské státy OSN novou městskou agendu. Spolupracuje se zeměmi jižního a východního Středomoří. Rovněž poskytuje finanční prostředky na spolupráci mezi městy.

Globální úsilí o rozvoj měst