Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Инициативи за градовете

Комисията организира и участва в инициативи в рамките на ЕС и на международно равнище във връзка с потребностите на градовете.

Мрежа за градско развитие

В периода между 2014 г. и 2020 г. Европейският фонд за регионално развитие ще предостави 15 млрд. евро пряко за интегрирани стратегии за устойчиво градско развитие. Около 900 града в ЕС имат правомощия да изпълняват тези стратегии. Мрежата за градско развитие подкрепя обмена на информация между градовете, които участват в интегрирано устойчиво градско развитие и в иновативни дейности за градско развитие. Тази мрежа насърчава диалога за устойчиво развитие на градовете, който се води между Комисията, градовете и други заинтересовани страни.

За повече информация вижте уебстраницата на Мрежата за градско развитие.

Интелигентни градове

Технологични решения, обединяващи различни области на политиката, помагат на градовете да намалят въздействието си върху околната среда и да осигурят по-добър живот на гражданите. Интелигентните градове и общности се подкрепят с помощта на различни инструменти на ЕС, като европейските структурни и инвестиционни фондове, „Хоризонт 2020“ и Европейското партньорство за иновации „Интелигентни градове и общини“.

Интелигентни градове

Конвент на кметовете за климата и енергетиката

От 2008 г. Конвентът на кметовете за климата и енергетиката обединява местни и регионални органи, които доброволно се ангажират с изпълнение на целите на ЕС в областта на климата и енергетиката на своята територия.

Конвент на кметовете за климата и енергетиката

Международна политика за градовете

На световно равнище ЕС подкрепя устойчивото градско развитие. Той участва в Habitat III — Конференцията на ООН относно жилищните въпроси и устойчивото градско развитие, на която държавите членки на ООН приеха Новата програма за градовете. Съюзът си сътрудничи със страните от южното и източното средиземноморско крайбрежие. Той предоставя финансиране за сътрудничество между градове.

Работа в областта на градското развитие в световен мащаб