Skip to main content

Pobude mest

Komisija pripravlja in sodeluje pri pobudah, ki v EU in na mednarodni ravni obravnavajo potrebe mest.

Mreža za urbani razvoj

Evropski sklad za regionalni razvoj bo med letoma 2014 in 2020 integriranim strategijam za trajnostni razvoj mest neposredno namenil 15 milijard evrov. Pri izvajanju teh strategij sodeluje približno 900 mest iz vse EU. Mreža za urbani razvoj podpira izmenjavo informacij med mesti, ki sodelujejo pri celostnemu in trajnostnemu razvoju mest in v okviru inovativnih ukrepov v mestih. Mreža za urbani razvoj spodbuja dialog o trajnostnem razvoju mest med Komisijo, mesti in drugimi deležniki.

Več informacij je na voljo na spletišču  mreže za urbani razvoj.

Pametna mesta

Tehnološke rešitve, ki povezujejo različna področja, pomagajo mestom zmanjšati njihov vpliv na okolje in državljanom zagotavljajo kakovostnejše življenje. Razvoj pametnih mest in skupnosti podpirajo različni instrumenti EU, denimo evropski strukturni in investicijski skladi, program Obzorje 2020 in evropsko partnerstvo za inovacije za pametna mesta in skupnosti.

Pametna mesta

Konvencija županov za podnebne spremembe in energijo

Konvencija županov za podnebne spremembe in energijo od leta 2008 združuje lokalne in regionalne organe, ki se prostovoljno zavežejo k izvajanju podnebnih in energetskih ciljev EU na svojem ozemlju.

Konvencija županov za podnebne spremembe in energijo

Mednarodna mestna politika

Evropska unija na svetovni ravni podpira trajnostni razvoj mest. Sodelovala je denimo na konferenci Habitat III (konferenci Združenih narodov o bivališčih in trajnostnem razvoju mest), kjer so države članice ZN sprejele novo agendo za mesta. Prav tako sodeluje z državami južnega in vzhodnega Sredozemlja. EU zagotavlja sredstva za sodelovanje med mesti.

Globalno sodelovanje na področju razvoja mest