Skip to main content

Rättskipning

Rätt till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol, presumtion för oskuld och rätten till försvar, principerna om laglighet och proportionalitet i fråga om brott och straff, rätt att inte bli dömd eller straffad två gånger för samma brott.

Ta reda på dina rättigheter

Avdelning 6 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna handlar om rättskipning. Artiklarna 47–50 skyddar följande rättigheter:

Vad gör jag om mina rättigheter har kränkts?

EU-ländernas myndigheter är bara skyldiga att följa stadgan om de grundläggande rättigheterna när de tillämpar EU-rätten. De grundläggande rättigheterna skyddas i ditt lands författning.

What to do if your rights have been breached

The authorities of EU countries are bound to comply with the Charter of Fundamental Rights only when implementing EU law. Fundamental rights are protected by your country's constitution.