Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Генерална дирекцияNEAR

ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“

Мисията на Генерална дирекция „Политика за съседство и преговори за разширяване“ (NEAR) е да придвижи напред политиките на ЕС за съседство и разширяване.

Новини

Новини от това ведомство

Отговорности

Мисията на Генерална дирекция „Политика за съседство и преговори за разширяване“ (NEAR) е да придвижи напред политиките на ЕС за съседство и разширяване. ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“ работи в тясно сътрудничество с Европейската служба за външна дейност и ресорните генерални дирекции, отговарящи за тематичните приоритети.

Чрез изпълнението на действия за подпомагане в източните и южните европейски съседи ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“ подкрепя реформите и укрепването на демокрацията и допринася за засилване на просперитета, стабилността и сигурността в цяла Европа. ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“ подпомага популяризирането на ценностите, политиките и интересите на ЕС в този регион и допринася за развитието на специалните отношения на ЕС със съседните държави.

В областта на разширяването ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“ подпомага тези страни с перспектива да се присъединят към ЕС при изпълнението на критериите, определени в Договора за Европейския съюз и от Европейския съвет. ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“ следи отблизо напредъка на обхванатите от процеса на разширяване страни към ЕС и подкрепя преговорите за присъединяване съгласно изискванията на Съвета. Генералната дирекция управлява двустранните отношения на Съюза със страните кандидатки и потенциални кандидатки по пътя им към ЕС, като дава приоритет на реформите в областта на върховенството на закона и икономическото управление и реформата на публичната администрация. Що се отнася до Западните Балкани, генералната дирекция разработва и прилага политиката на Европейския съюз за стабилизиране и асоцииране, определена от Европейския съвет.

ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“ управлява по-голямата част от финансовата и техническата помощ на Съюза за съседните държави и държавите, обхванати от процеса на разширяване.

ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“ е със седалище в Брюксел и има приблизително 1650 служители в Брюксел и в делегациите на ЕС в страните партньори, които работят под политическото ръководство на комисар Оливер Вархеи и се ръководят от генералния директор Герт Ян Копман (Gert Jan Koopman).

Планове и доклади

Работна програма на Комисията — преглед на резултатите, които институцията иска да постигне през настоящата година

Стратегически план — стратегия на ведомството с цели за 2020—2024 г.

План за управление — предвидени резултати, дейности и ресурси на ведомството за настоящата година

Годишен доклад за дейността — постижения на ведомството и използвани ресурси през предходната година

Ръководство и организация

Контакт

Име
Генерална дирекция „Политика за съседство и преговори за разширяване“
Телефонен номер
+32 2 299 11 11 (тел. централа на Комисията)
Пощенски адрес
Генерална дирекция „Политика за съседство и преговори за разширяване“, European Commission, Rue de la Loi 15/ Wetstraat 15, 1049 Bruxelles/Brussel, Бeлгия