Skip to main content

Strategisk fremsynsrapport 2020

Strategisk fremsynethed og udformningen af EU's politikker

Indarbejdelsen af strategisk fremsynethed i udformningen af EU's politikker vil gøre det muligt for Kommissionen at:

 • opbygge og anvende kollektiv intelligens til at foregribe udviklingen og forberede sig på nye muligheder og udfordringer tidligere og mere effektivt
 • sikre, at strategisk fremsynethed bliver en integreret del af værktøjskassen for bedre regulering, herunder forudgående konsekvensanalyser, til støtte for programmet for målrettet og effektiv regulering
 • gennemføre tilbundsgående og deltagerorienterede fremsynsstudier om vigtige initiativer som input til den årlige tale om Unionens tilstand, Kommissionens arbejdsprogrammer og den flerårige programplanlægning
 • fremme fremsynsbaseret samarbejde og fremsynsbaserede alliancer med EU's institutioner og partnere, medlemsstaterne og andre vigtige interessenter.

Modstandsdygtighed som et nyt kompas for EU's politikker

Covid-19-krisen har gjort det klart, at Europa er nødt til at øge sin modstandsdygtighed, dvs. evnen til ikke blot at modstå og håndtere udfordringer, men også til at omstille sig på bæredygtig, retfærdig og demokratisk vis. Denne meddelelse viser, hvordan fremadrettede politikker, der understøttes af strategisk fremsynethed, vil bidrage hertil.

Strategisk fremsynethed kan indgå i politikker til styrkelse af modstandsdygtigheden på tværs af fire dimensioner. Dette kan være med til foregribe en udvikling, som sandsynligvis vil have negative konsekvenser, således at den tilsvarende modstandsdygtighed kan øges gennem strukturændringer under hensyntagen til aktuelle og fremtidige krisers indvirkning på relevante megatendenser og nye spørgsmål. Politikker med integreret strategisk fremsynethed kan bedre afbøde de sårbarheder og styrke de kapaciteter, som krisen har afdækket, ved at skabe nye muligheder og gøre Europa mere modstandsdygtigt.

Vigtigste resultater

digital

Social og økonomisk modstandsdygtighed

Pandemien har forværret uligheden, øget den demografiske uligevægt og fattigdommen, fremskyndet automatiseringen og indvirket uforholdsmæssigt på beskæftigelsen i servicesektoren. Strategisk fremsynethed kan bruges til at kortlægge fremtidens færdigheder, som vi er nødt til at investere i nu, og til at indlede en større samfundsdebat om opdatering af den sociale og skattemæssige kontrakt.

doors opening on a digital scenario

Geopolitisk modstandsdygtighed

Krisen har fremhævet EU's alt for store afhængighed af tredjelande for så vidt angår kritiske råstoffer, der er vigtige inden for nøgleteknologier, som er nødvendige for at opnå et kulstofneutralt og digitalt samfund. Strategisk fremsynethed kan bidrage til at klarlægge mulige scenarier og definere strategiske muligheder for at styrke EU's åbne strategiske autonomi.

tree

Grøn modstandsdygtighed

En omstilling til en grønnere økonomi kan skabe 24 millioner nye job på globalt plan, og dens indvirkning på genopretningen efter covid-19-krisen kan blive betydeligt større end hidtil antaget. Strategisk fremsynethed kan hjælpe os med at undersøge de faktorer, der skaber forandring, forstå de kommende strukturelle ændringer af arbejdsmarkedet og styre omskolingen af de personer, der har mistet deres arbejde under krisen, eller som sandsynligvis vil miste det i fremtiden på grund af den teknologiske udvikling og automatiseringen.

digital numbers

Digital modstandsdygtighed

Krisen har fremskyndet hyperkonnektivitet og integrationen af nye teknologier, der påvirker menneskets grundlæggende vilkår og den måde, vi lever på. Strategisk fremsynethed kan hjælpe os med at forudse, hvordan vigtige nye teknologier kan udvikle sig, deres indvirkning på alle livets områder og måder at udnytte kommende muligheder på.

Dagsorden for strategisk fremsynethed

Den strategiske fremsynsrapport 2020 viser, at handlingsorienteret strategisk fremsynethed udgør et særlig godt oplysningsgrundlag for beslutningstagerne, når de skal iværksætte den dobbelte omstilling og styrke EU's modstandsdygtighed. Med henblik herpå fremlægges der i denne meddelelse følgende trin:

 • Prototype-dashboards over modstandsdygtighed som et eksempel på, hvordan modstandsdygtighed kan overvåges. Disse prototype-dashboards vil blive videreudviklet og udformet sammen med medlemsstaterne og vigtige interessenter efter sonderende drøftelser med disse. I forbindelse med dette arbejde vil der blive fokuseret på situationen på mellemlang til lang sigt for at skabe de bedste betingelser for, at politikker baseret på fremsynethed kan afbøde sårbarheder og styrke kapaciteterne på forskellige områder.
 • Kommissionens dagsorden for strategisk fremsynethed til støtte for overordnede politiske prioriteter. Den vil omfatte ad hoc-fremsynsstudier som oplysningsgrundlag for større initiativer, der er planlagt i Kommissionens arbejdsprogram, og for tværgående spørgsmål, der tillægges stor betydning. Eksempler herpå er: åben strategisk autonomi, fremtidens grønne job og færdigheder og uddybning af den digitale og den grønne omstilling på tværs af alle politikker og strategier.
 • Den årlige ESPAS-konference, der efter planen skal afholdes i november 2020. Kommissionen vil benytte denne lejlighed til at drøfte emnet for næste års strategiske fremsynsrapport. Kommissionen planlægger også at bruge ESPAS-konferencen til at lancere et fremsynsnetværk for hele EU med udgangspunkt i medlemsstaternes offentlige fremsynskapaciteter, tænketanke, den akademiske verden, erhvervslivet og civilsamfundet.
 • Fremtidsscenarier, der skal tjene som oplysningsgrundlag for debatten om fremtidige politikker, sikre sammenhæng på tværs af politikker og fungere som en fælles fremadrettet ramme for forslag til politikker. Disse scenarier vil være med til at afdække, hvilke potentielle veje denne dobbelte omstilling kan gå. Dette kan også bidrage til konferencen om Europas fremtid.

Næste skridt

 • Den årlige ESPAS-konference (det europæiske strategi- og politikanalysesystem)
 • Videreudvikling af dashboards over modstandsdygtighed
 • Årlig strategisk fremsynsrapport 2021
 • Gennemførelse af en dagsorden for strategisk fremsynethed

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte os på SG-FORESIGHT@ec.europa.eu; JRC-FORESIGHT@ec.europa.eu

Documents

9 SEPTEMBER 2020
Strategic Foresight Report – Charting the course towards a more resilient Europe (reader-friendly version)
English
(2.26 MB - PDF)
Download

9 SEPTEMBER 2020
STRATEGISK FREMSYNETHED — MED KURS MOD ET MERE MODSTANDSDYGTIGT EUROPA
dansk
(405.12 KB - HTML)
Download

16 JULI 2019
Politiske retningslinjer for Kommissionen for perioden 2019-2024
dansk
(1.15 MB - PDF)
Download

[node:26659:view-mode:teaser]

9 SEPTEMBER 2020
Prototype dashboard for monitoring the social and economic dimension of resilience
English
(922.41 KB - PDF)
Download

9 SEPTEMBER 2020
Prototype dashboards for monitoring the geopolitical, green, and digital dimensions of resilience
English
(1.52 MB - PDF)
Download