Skip to main content

REPowerEU: betaalbare, veilige en duurzame energie voor Europa

REPowerEU-acties

Door de nieuwe realiteit op geopolitiek vlak en op de energiemarkt moeten we de transitie naar schone energie drastisch versnellen en Europa op energiegebied onafhankelijker maken van onbetrouwbare leveranciers en volatiele fossiele brandstoffen.

REPowerEU is het plan van de Europese Commissie om de EU ruim vóór 2030 onafhankelijk te maken van Russische fossiele brandstoffen, in het licht van de Russische invasie van Oekraïne.

85% van de Europeanen is van mening dat de EU haar afhankelijkheid van Russisch gas en Russische olie zo snel mogelijk moet afbouwen om Oekraïne te ondersteunen. Door op te treden als Unie kan Europa dit sneller bereiken.

Het REPowerEU-plan bevat een reeks maatregelen om de afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen snel te verminderen, de groene transitie snel vooruit te helpen en tegelijkertijd het EU-brede energiesysteem veerkrachtiger te maken. Het is gebaseerd op:

Diversificatie

De EU zoekt samen met internationale partners naar alternatieve energieleveranciers. Op korte termijn hebben we zo snel mogelijk alternatieve leveringen van gas, olie en steenkool nodig, en in de toekomst zullen we ook hernieuwbare waterstof nodig hebben.

Besparing

Elke burger, onderneming en organisatie kan energie besparen. Als iedereen meedoet, kunnen kleine gedragswijzigingen een groot verschil maken. Er zal ook behoefte zijn aan noodmaatregelen in het geval van onderbrekingen van de leveringen.

Schone energie

Hernieuwbare energie is de goedkoopste en schoonste beschikbare energiebron en kan in de EU zelf worden geproduceerd, zodat we minder afhankelijk zijn van ingevoerde energie. REPowerEU zal de groene transitie versnellen en de aanzet geven tot massale investeringen in hernieuwbare energie. We moeten ook de industrie en het vervoer in staat stellen fossiele brandstoffen sneller te vervangen om onze emissies en afhankelijkheid terug te dringen.

Schone energie

Om niet langer afhankelijk te zijn van Russische fossiele brandstoffen, moet de EU het aandeel van hernieuwbare energiebronnen aanzienlijk vergroten. In de industrie, in gebouwen en in het vervoer moeten fossiele brandstoffen worden vervangen en moet de elektrificatie sneller verlopen. De overgang naar schone energie zal de energieprijzen mettertijd helpen verlagen en de afhankelijkheid van invoer verminderen. 

Hernieuwbare energie is de goedkoopste en schoonste beschikbare energie en kan binnen de EU worden geproduceerd, waardoor er minder energie hoeft te worden ingevoerd. De Commissie stelt voor om het streefcijfer van de EU voor hernieuwbare energie tegen 2030 op te trekken van 40% naar 45%. Dankzij het REPowerEU-plan zou de totale productiecapaciteit voor hernieuwbare energie tegen 2030 oplopen tot 1236 GW, ten opzichte van de geplande 1067 GW in het Fit for 55-plan.

De EU-strategie voor zonne-energie stimuleert de uitrol van fotovoltaïsche energie. In het kader van het REPowerEU-plan is deze strategie erop gericht om tegen 2025 meer dan 320 GW aan nieuw geïnstalleerde fotovoltaïsche zonne-energie, twee keer zo veel als vandaag, en tegen 2030 bijna 600 GW op het net te brengen. Die vervroegde extra capaciteit vervangt 9 miljard m³ aardgas tegen 2027.

Schone industrie

Door minder kolen, olie en gas te gebruiken in industriële processen kunnen we de afhankelijkheid van Russische fossiele brandstof verminderen en tegelijkertijd overschakelen op schonere energiebronnen, het concurrentievermogen van de industrie versterken en de internationale voortrekkersrol op technologisch gebied ondersteunen. 

 • Dankzij elektrificatie, energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen kan de industrie tegen 2030 35 miljard m³ aan aardgas besparen bovenop de Fit for 55-doelstellingen.
 • De grootste aardgasbesparing, bijna 22 miljard m³, is te realiseren bij de productie van niet-metallische mineralen, cement, glas, keramiek en chemische stoffen, en bij raffinaderijen.
 • Rond 30% van de primaire staalproductie van de EU zal tegen 2030 naar verwachting koolstofvrij gemaakt zijn dankzij hernieuwbare waterstof.

De industriesector zal ook een belangrijke rol spelen bij het opschalen van de productie van het materieel en de onderdelen die nodig zijn voor een snelle omvorming van ons energiesysteem.

Energie besparen

Energiebesparing is de goedkoopste, veiligste en schoonste manier om onze afhankelijkheid van de invoer van fossiele brandstoffen uit Rusland te verminderen. We kunnen allemaal makkelijk meedoen aan het terugdringen van ons energieverbruik, van consumenten en bedrijven tot alle industriële sectoren. Samen met energie-efficiëntiemaatregelen zullen onze individuele acties een positief effect hebben op de prijzen. Dit zal onze energierekeningen rechtstreeks doen dalen, onze economie veerkrachtiger maken en de overgang naar schone energie in de EU versnellen.

Er zijn tal van manieren om het energieverbruik in ons dagelijks leven te verminderen, bijvoorbeeld:

 • de verwarming lager zetten of minder gebruik maken van airconditioning
 • huishoudelijke apparaten efficiënter gebruiken
 • zuiniger rijden
 • overschakelen naar meer openbaar vervoer en actieve mobiliteit
 • verlichting uitschakelen

Alle energiegebruikers moeten zich bewust zijn van de beste besparingsmogelijkheden en van de meest doeltreffende maatregelen die zij kunnen nemen. De Commissie zal burgers ondersteunen met gerichte informatie om hen te helpen weloverwogen keuzes te maken en energie-efficiënte aankopen te doen. Wij zullen samenwerken met organisaties zoals het Internationaal Energieagentschap, de lidstaten en lokale overheden om de meest doeltreffende energiebesparende maatregelen vast te stellen en te bevorderen.

We are also working together with organisations like the International Energy Agency, Member States and local authorities to identify and promote the most effective energy saving actions.

De financiering van REPowerEU

Tussen nu en 2027 zijn extra investeringen van 210 miljard euro nodig om de invoer van Russische fossiele brandstoffen, die momenteel bijna 100 miljard euro per jaar kost, af te bouwen. 

De herstel- en veerkrachtfaciliteit (RRF) vormt de kern van de uitvoering van het REPowerEU-plan en verstrekt aanvullende EU-middelen. De lidstaten moeten een nationaal REPowerEU-hoofdstuk toevoegen aan hun herstel- en veerkrachtplan om investeringen vrij te maken voor de REPowerEU-prioriteiten en de nodige hervormingen door te voeren.

De lidstaten kunnen gebruikmaken van de resterende RRF-leningen (momenteel 225 miljard euro) en nieuwe, uit de veiling van emissierechten gefinancierde RRF-subsidies, die momenteel in de marktstabiliteitsreserve worden gehouden, ter waarde van 20 miljard euro.

Andere financieringsbronnen van REPowerEU zijn:

 • middelen van het cohesiebeleid
 • het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling
 • de Connecting Europe Facility
 • het Innovatiefonds
 • nationale en EU-financiering ter ondersteuning van REPowerEU-doelstellingen
 • nationale begrotingsmaatregelen
 • particuliere investeringen
 • de Europese Investeringsbank

Samenwerking met internationale partners

We willen partnerschappen voor de lange termijn tot stand brengen die alle partijen ten goede komen, en daarbij hernieuwbare energie en energie-efficiëntie overal ter wereld stimuleren en samenwerken op het gebied van groene technologie en innovatie. Het nieuwe EU-energieplatform zal een belangrijke rol spelen bij het bundelen van de vraag, de coördinatie van het infrastructuurgebruik, de onderhandelingen met internationale partners en gezamenlijke aankopen van gas en waterstof.

Actiepunten:

 • Uitbreiding van de leveringen van vloeibaar aardgas (LNG) uit de VS en Canada en van gas uit pijpleidingen en LNG-gas uit Noorwegen
 • Intensievere samenwerking met Azerbeidzjan, met name op het vlak van de zuidelijke gascorridor
 • Politieke overeenkomsten sluiten met gasleveranciers als Egypte en Israël om de LNG-leveringen te verhogen
 • De energiedialoog met Algerije opnieuw opstarten
 • De samenwerking met belangrijke producenten in de golfregio, waaronder Qatar, en met Australië voortzetten
 • Samenwerking met kopers van gas zoals Japan, China en Korea
 • Onderzoek naar het exportpotentieel van Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara, zoals Nigeria, Senegal en Angola

De EU zal ook blijven samenwerken met de G7, G20 en andere internationale fora, zoals de OPEC en het IEA, om te garanderen dat de mondiale oliemarkten goed blijven functioneren.

Tijdlijn

 1. 26 juli 2022

  Op basis van het voorstel van de Commissie bereikt de Raad een akkoord om te zorgen voor een ordelijke en gecoördineerde vermindering van het gasverbruik in de hele EU ter voorbereiding van de komende winter.

 2. 20 juli 2022

  Save Gas for a Safe Winter: The Commission proposes gas demand reduction plan to prepare EU for supply cuts

 3. 18 juli 2022

  De EU en Azerbeidzjan ondertekenen een nieuw memorandum van overeenstemming over een strategisch partnerschap op het gebied van energie, dat de basis legt voor een langetermijnpartnerschap inzake energie-efficiëntie en schone energie. Hierdoor zal de capaciteit van de zuidelijke gascorridor worden verdubbeld. Deze zal de EU tegen 2027 jaarlijks minstens 20 miljard kubieke meter gas leveren.

 4. 15 juli 2022

  De Commissie keurt IPCEI Hy2Tech goed, het allereerste “belangrijke project van gemeenschappelijk Europees belang” in de waterstofsector. Het project is gericht op de ontwikkeling van innovatieve technologieën voor de waterstofwaardeketen om industriële processen en mobiliteit koolstofvrij te maken. Er zijn 35 bedrijven en 41 projecten uit 15 lidstaten bij betrokken.

 5. 27 juni 2022

  Er worden nieuwe regels voor gasopslag vastgesteld. Zij zullen de gasleveringszekerheid in de EU versterken met het oog op de komende winters. De nieuwe regels vereisen dat de EU-lidstaten de opslagfaciliteiten tot 80% van hun capaciteit opvullen tegen november van dit jaar, en tot 90% in de daaropvolgende jaren.

 6. 23 juni 2022

  De EU en Noorwegen komen overeen hun partnerschap te verdiepen om de gasvoorziening op korte en lange termijn te verhogen, de hoge energieprijzen aan te pakken en de samenwerking op het gebied van schone energie, onder meer op het gebied van waterstof, te versterken.

 7. 17 juni 2022

  De EU, de Verenigde Staten en 11 andere landen lanceren het energietraject voor het mondiale methaanpact om de methaanemissiereducties in de olie- en gassector aan te jagen en zo zowel de klimaatvooruitgang als de energiezekerheid te bevorderen.

 8. 15 juni 2022

  De EU, Egypte en Israël ondertekenen een trilateraal memorandum van overeenstemming voor de uitvoer van aardgas naar Europa. Aardgas uit Israël, Egypte en andere regio’s in het oostelijke Middellandse Zeegebied zal naar Europa worden verscheept via de Egyptische lng-exportinfrastructuur.

 9. 25 mei 2022

  Commissie richt taskforce EU-Energieplatform op om alternatieve energievoorziening veilig te stellen.

 10. 18 mei 2022

  De Commissie presenteert REPowerEU, een plan om de afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen snel te verminderen en de groene transitie snel vooruit te helpen.

Documenten

 • Communication

REPowerEU related documents

A clear and complete repository of the thematic areas that are shaping the REPowerEU initiative

17 MEI 2022
Questions and answers about REPOwerEU
English
(5.95 KB - HTML)
Downloaden
17 MEI 2022
Factsheet: REPowerEU actions
English
(5.95 KB - HTML)
Downloaden
17 MEI 2022
Factsheet: Financing REPowerEU
English
(5.95 KB - HTML)
Downloaden
17 MEI 2022
Factsheet: Clean energy
English
(5.95 KB - HTML)
Downloaden
17 MEI 2022
Factsheet: Energy savings
English
(5.95 KB - HTML)
Downloaden
17 MEI 2022
Factsheet: International energy strategy
English
(5.95 KB - HTML)
Downloaden