Skip to main content

Plán REPowerEU: cenovo dostupná, bezpečná a udržateľná energia pre Európu

Opatrenia týkajúce sa plánu REPowerEU

Nová geopolitická realita a realita na trhu s energiou si vyžadujú radikálne urýchlenie nášho prechodu na čistú energiu a zvýšenie energetickej nezávislosti Európy od nespoľahlivých dodávateľov a nestabilných fosílnych palív.

REPowerEU je plán Európskej komisie, ktorého cieľom je, aby sa Európa v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu stala nezávislou od ruských fosílnych palív ešte pred rokom 2030.

85 % Európanov si myslí, že EÚ by mala čo najskôr znížiť svoju závislosť od ruského plynu a ropy a vyjadriť tak podporu Ukrajine. Ak bude Európa konať ako Únia, môže túto nezávislosť dosiahnuť rýchlejšie.

V pláne REPowerEU sa stanovuje súbor opatrení na rýchle zníženie závislosti od ruských fosílnych palív, urýchlenie zelenej transformácie a zároveň zvýšenie odolnosti energetického systému v celej EÚ. Zakladá sa na týchto bodoch:

Diverzifikácia

EÚ spolupracuje s medzinárodnými partnermi na hľadaní alternatívnych dodávok energie. V krátkom čase urýchlene potrebujeme alternatívne dodávky plynu, ropy a uhlia a v budúcnosti budeme potrebovať aj čistý vodík.

Šetrenie

Každý občan, podnik a organizácia môže šetriť energiu. Ak sa všetci zaviažeme k malým zmenám nášho správania, môžeme dosiahnuť veľkú zmenu. Budú potrebné aj krízové opatrenia v prípade prerušenia dodávok.

Urýchlenie prechodu na čistú energiu

Energia z obnoviteľných zdrojov je najlacnejšia a najčistejšia energia, ktorú máme k dispozícii, a môžeme ju vyrábať doma a znížiť tak potrebu dovážať. Vďaka plánu REPowerEU sa urýchli zelená transformácia a podnietia sa veľké investície do energie z obnoviteľných zdrojov. Takisto musíme zaistiť, aby v oblasti priemyslu a dopravy došlo k rýchlejšiemu nahradeniu fosílnych palív, čím by sa znížili emisie a miera závislosti.

Čistá energia

Na ukončenie závislosti EÚ od ruských fosílnych palív bude treba výrazne zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie, urýchliť elektrifikáciu a nahradiť fosílne palivá, na ktorých je založená výroba tepla, a fosílne palivá v odvetviach priemyslu, budov a dopravy. Prechod na čistú energiu pomôže postupne znížiť ceny energie a obmedziť závislosť od dovozu. 

Energia z obnoviteľných zdrojov je najlacnejšia a najčistejšia energia, ktorú máme k dispozícii, a môžeme ju vyrábať doma a znížiť tak potrebu dovážať. Komisia navrhuje zvýšiť cieľovú hodnotu v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov v EÚ do roku 2030 zo súčasných 40 % na 45 %. Plán REPowerEU má potenciál zvýšiť do roku 2030 celkovú kapacitu výroby energie z obnoviteľných zdrojov na 1 236 GW v porovnaní s plánovanou kapacitou 1 067 GW do roku 2030 podľa balíka „Fit for 55“ na rok 2030.

Stratégia EÚ pre solárnu energiu podporí zavádzanie fotovoltickej energie. Cieľom tejto stratégie ako súčasti plánu REPowerEU je sprevádzkovať vyše 320 GW novoinštalovaných solárnych fotovoltických zariadení do roku 2025, čo je viac než dvojnásobok súčasnej úrovne, a takmer 600 GW do roku 2030. Tieto prednostne realizované dodatočné kapacity umožnia nahradiť do roku 2027 spotrebu 9 miliárd m³ zemného plynu ročne.

Čistý priemysel

Nahradenie uhlia, ropy a plynu v priemyselných procesoch pomôže znížiť závislosť od ruských fosílnych palív a zároveň postupne prejsť na čistejšie zdroje energie, posilniť konkurencieschopnosť priemyslu a podporiť vedúce medzinárodné postavenie v oblasti technológií. 

 • Vďaka elektrifikácii, energetickej efektívnosti a využívaniu energie z obnoviteľných zdrojov by priemysel mohol do roku 2030 ušetriť nad rámec cieľov balíka „Fit for 55“ 35 miliárd m³ zemného plynu.
 • Najväčšie zníženie spotreby plynu, o takmer 22 miliárd m³, by sa mohlo dosiahnuť pri výrobe nekovových minerálov, cementu, skla, keramiky či chemikálií a v rafinériách.
 • Očakáva sa, že vďaka využívaniu čistého vodíka bude do roku 2030 približne 30 % prvovýroby ocele v EÚ dekarbonizovaných.

Priemysel bude zohrávať kľúčovú úlohu aj pri rozširovaní výroby zariadení a komponentov potrebných na rýchlu zmenu nášho energetického systému.

Šetrenie energie

Šetrenie energie je najlacnejším, najbezpečnejším a najčistejším spôsobom, ako znížiť našu závislosť od dovozu fosílnych palív z Ruska. Všetci sa vieme ľahko zapojiť do znižovania našej spotreby energie, od spotrebiteľov a podnikov až po všetky priemyselné odvetvia. Kroky, ktoré podnikneme individuálne, budú mať spolu s opatreniami v oblasti energetickej efektívnosti pozitívny vplyv na ceny – priamo znížia naše účty za energiu, zvýšia odolnosť nášho hospodárstva a urýchlia prechod EÚ na čistú energiu.

Existuje mnoho spôsobov, ako znížiť spotrebu energie v našom každodennom živote, a to napr. aj:

 • znížením teploty vykurovania alebo úspornejším využívaním klimatizácie,
 • efektívnejším používaním domácich spotrebičov,
 • hospodárnejšou jazdou,
 • rozsiahlejším využívaním verejnej dopravy a aktívnejšou mobilitou,
 • vypínaním svetiel.

Všetci odberatelia energie si musia byť vedomí najlepších možností úspor a najúčinnejších krokov, ktoré môžu podniknúť. Komisia bude podporovať občanov cielenými informáciami, aby im pomohla prijímať informované rozhodnutia a realizovať energeticky efektívne nákupy. Budeme spolupracovať s organizáciami ako Medzinárodná agentúra pre energiu, s členskými štátmi a miestnymi orgánmi na identifikácii a podpore najúčinnejších energeticky úsporných opatrení.

We are also working together with organisations like the International Energy Agency, Member States and local authorities to identify and promote the most effective energy saving actions.

Financovanie plánu REPowerEU

Odteraz do roku 2027 sú potrebné dodatočné investície vo výške 210 miliárd EUR s cieľom postupne ukončiť dovoz ruských fosílnych palív, ktorý v súčasnosti stojí európskych daňovníkov takmer 100 miliárd EUR ročne. 

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti je základom pre vykonávanie plánu REPowerEU a poskytuje dodatočné financovanie z prostriedkov EÚ. Členské štáty by mali do svojich plánov obnovy a odolnosti doplniť kapitolu venovanú plánu REPowerEU tak, aby vedeli presmerovať investície na priority REPowerEU a vykonať potrebné reformy.

Členské štáty môžu využiť zvyšné úvery v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (v súčasnosti 225 miliárd EUR) a nové granty v rámci tohto mechanizmu financované aukciou emisných kvót v rámci systému obchodovania s emisiami, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú v trhovej stabilizačnej rezerve, v hodnote 20 miliárd EUR.

Ďalšie zdroje financovania v rámci plánu REPowerEU zahŕňajú:

 • fondy politiky súdržnosti,
 • Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka,
 • Nástroj na prepájanie Európy,
 • Inovačný fond,
 • financovanie z národných zdrojov a prostriedkov EÚ na podporu cieľov plánu REPowerEU,
 • vnútroštátne daňové opatrenia,
 • súkromné investície,
 • Európsku investičnú banku.

Spolupráca s medzinárodnými partnermi

Chceme budovať dlhodobé partnerstvá, ktoré sú vzájomne prospešné a ktoré podporujú využívanie energie z obnoviteľných zdrojov, ako aj zvyšovanie energetickej efektívnosti na celom svete a ktoré sa spoločne usilujú o rozvoj ekologických technológií a inovácií. Táto nová energetická platforma EÚ bude zohrávať kľúčovú úlohu pri združovaní dopytu, koordinácii využívania infraštruktúry, rokovaniach s medzinárodnými partnermi a príprave na spoločné nákupy plynu a vodíka.

Opatrenia:

 • zvýšenie dodávok skvapalneného zemného plynu (LNG) z USA a Kanady a potrubného plynu a LNG z Nórska,
 • zintenzívnenie spolupráce s Azerbajdžanom, najmä v súvislosti s južným koridorom zemného plynu,
 • politické dohody s dodávateľmi plynu, akými sú napríklad Egypt či Izrael, s cieľom zvýšiť dodávky LNG,
 • obnovenie dialógu o energetike s Alžírskom,
 • pokračujúca spolupráca s hlavnými výrobcami v Perzskom zálive (vrátane Kataru), ako aj v Austrálii,
 • koordinácia s nákupcami plynu, ako sú Japonsko, Čína a Kórea,
 • preskúmanie vývozného potenciálu krajín subsaharskej Afriky, ako sú Nigéria, Senegal a Angola.

EÚ bude zároveň naďalej spolupracovať so skupinami G7, G20 a ďalšími medzinárodnými fórami vrátane organizácie OPEC a agentúry IEA v záujme zabezpečenia dobre fungujúcich globálnych trhov s ropou.

Časová os

 1. 26 July 2022

  Na základe návrhu Komisie Rada dosiahla dohodu na zabezpečení riadneho a koordinovaného znižovania spotreby plynu v celej EÚ s cieľom pripraviť sa na nadchádzajúcu zimu.

 2. 20 July 2022

  Save Gas for a Safe Winter: The Commission proposes gas demand reduction plan to prepare EU for supply cuts

 3. 18. júla 2022

  EÚ a Azerbajdžan podpísali nové memorandum o porozumení o strategickom partnerstve v oblasti energetiky, ktoré kladie základy dlhodobého partnerstva v oblasti energetickej efektívnosti a čistej energie. Vďaka tomu sa kapacita južného koridoru zemného plynu zdvojnásobí tak, aby do roku 2027 dodával do EÚ najmenej 20 miliárd kubických metrov ročne.

 4. 15. júla 2022

  Komisia schvaľuje vôbec prvý dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu v odvetví vodíka „IPCEI Hy2Tech“. Projekt sa zameriava na vývoj inovačných technológií pre vodíkový hodnotový reťazec s cieľom dekarbonizovať priemyselné procesy a mobilitu. Zahŕňa čiastkových 41 projektov, do ktorých je zapojených 35 spoločností z 15 členských štátov.

 5. 27. júna 2022

  Došlo k prijatiu nových pravidiel skladovania plynu, ktoré vzhľadom na nadchádzajúce zimné obdobia posilnia bezpečnosť dodávok plynu v EÚ. Členské štáty EÚ budú musieť v zmysle nových pravidiel naplniť svoje zásobníky plynu do novembra tohto roka na 80 % a v nasledujúcich rokoch na 90 % ich kapacity.

 6. 23. júna 2022

  EÚ a Nórsko sa dohodli na prehĺbení svojho partnerstva s cieľom zvýšiť krátkodobé a dlhodobé dodávky plynu, riešiť vysoké ceny energie a posilniť spoluprácu v oblasti čistej energie vrátane vodíka.

 7. 17. júna 2022

  EÚ, Spojené štáty a ďalších 11 krajín dnes ohlásili spustenie globálneho energetického záväzku o metáne, ktorého cieľom je urýchliť znižovanie emisií metánu v ropnom a plynárenskom odvetví, čím sa podporí úsilie v oblasti klímy a energetickej bezpečnosti.

 8. 15. júna 2022

  EÚ, Egypt a Izrael podpísali trojstranné memorandum o porozumení o vývoze zemného plynu do Európy. Zemný plyn z Izraela, Egypta a iných zdrojov vo východnom Stredozemí sa bude prepravovať do Európy cez egyptskú infraštruktúru pre skvapalnený zemný plyn.

 9. 25. mája 2022

  Komisia zriadila pracovnú skupinu pre energetickú platformu EÚ s cieľom zabezpečiť alternatívne dodávky.

 10. 18. mája 2022

  Komisia predkladá plán na rýchle zníženie závislosti od ruských fosílnych palív a na urýchlenie zelenej transformácie REPowerEU.

Dokumenty

 • Communication

REPowerEU related documents

A clear and complete repository of the thematic areas that are shaping the REPowerEU initiative

17 MÁJ 2022
Questions and answers about REPOwerEU
English
(5.95 KB - HTML)
Stiahnuť
17 MÁJ 2022
Factsheet: REPowerEU actions
English
(5.95 KB - HTML)
Stiahnuť
17 MÁJ 2022
Factsheet: Financing REPowerEU
English
(5.95 KB - HTML)
Stiahnuť
17 MÁJ 2022
Factsheet: Clean energy
English
(5.95 KB - HTML)
Stiahnuť
17 MÁJ 2022
Factsheet: Energy savings
English
(5.95 KB - HTML)
Stiahnuť
17 MÁJ 2022
Factsheet: International energy strategy
English
(5.95 KB - HTML)
Stiahnuť