Skip to main content

„REPowerEU“. Galimybė Europoje vartoti įperkamą, saugią ir tvarią energiją

„REPowerEU“ veiksmai

Dėl naujų geopolitinės ir energijos rinkos realijų turime iš esmės paspartinti savo perėjimą prie švarios energijos ir padidinti Europos energetinę nepriklausomybę nuo nepatikimų tiekėjų ir nepastovaus iškastinio kuro.

„REPowerEU“ yra Europos Komisijos planas dėl priežasčių, susijusių su Rusijos invazija į Ukrainą, atsisakyti Europos priklausomybės nuo Rusijos iškastinio kuro gerokai iki 2030 m.

85 proc. europiečių mano, kad remdama Ukrainą ES turėtų kuo greičiau sumažinti savo priklausomybę nuo rusiškų dujų ir naftos. Veikdama Sąjungos lygmeniu Europa tą gali pasiekti greičiau.

Plane „REPowerEU“ nustatyta įvairių priemonių, kuriomis siekiama greitai sumažinti priklausomybę nuo Rusijos iškastinio kuro ir paspartinti perėjimą prie žaliosios ekonomikos, kartu didinant visos ES energetikos sistemos atsparumą. Toliau nurodomi elementai, kuriais jis yra grindžiamas.

Įvairinimas

ES bendradarbiauja su tarptautiniais partneriais ieškodama alternatyvių energijos tiekimo šaltinių. Trumpuoju laikotarpiu mums reikia kuo greičiau alternatyviais būdais apsirūpinti dujomis, nafta ir anglimi, o ateityje reikės ir vandenilio iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių.

Taupymas

Kiekvienas pilietis, įmonė ir organizacija gali taupyti energiją. Jei visi pasiryžtume šiek tiek pakoreguoti įpročius, padėtis smarkiai pasikeistų. Taip pat reikės nenumatytų atvejų priemonių, jei būtų nutrauktas tiekimas.

Spartesnis perėjimas prie švarios energijos

Atsinaujinančiųjų išteklių energija yra pigiausia ir švariausia prieinama energija, kurią galima gaminti Sąjungos viduje, taip sumažinant energijos importo poreikį. „REPowerEU“ paspartins žaliąją pertvarką ir paskatins didžiules investicijas į atsinaujinančiųjų išteklių energiją. Be to, turime sudaryti sąlygas pramonei ir transportui greičiau rasti pakaitalų iškastiniam kurui, kad būtų sumažintas išmetamųjų teršalų kiekis ir įvairiopa priklausomybė.

Švari energija

Norint panaikinti ES priklausomybę nuo iškastinio kuro iš Rusijos, reikės labai didinti atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimo mastą, spartinti elektrifikaciją ir rasti kuo pakeisti iškastinį kurą ir iš jo gaminamą šilumą pramonėje, pastatų ir transporto sektoriuose. Perėjus prie švarios energijos, energija ilgainiui pigs ir mažės priklausomybė nuo importo. 

Atsinaujinančiųjų išteklių energija – pigiausia ir švariausia prieinama energija, kurios galima pasigaminti vietoje ir taip sumažinti poreikį energiją importuoti. Komisija siūlo ES 2030 m. atsinaujinančiųjų išteklių energijos tikslą didinti iki 45 proc., dabar jis yra 40 proc. Įgyvendinant planą „REPowerEU“, iki 2030 m. bendri elektros energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų išteklių pajėgumai pasieks 1 236 GW, o Pasirengimo įgyvendinti 55 proc. tikslą priemonių rinkinyje buvo numatyta iki 2030 m. pasiekti 1 067 GW.

ES saulės energetikos strategija bus skatinama diegti fotovoltines technologijas. Ši strategija yra plano „REPowerEU“ dalis, kurios tikslas – iki 2025 m. įrengti per 320 GW naujų fotovoltinių sistemų (daugiau nei dvigubai, nei turima šiandien), o iki 2030 m. – beveik 600 GW. Šie paankstinti papildomi pajėgumai iki 2027 m. leis kasmet pakeisti 9 mlrd. m³ gamtinių dujų.

Švari pramonė

Atsisakyti priklausomybės nuo Rusijos iškastinio kuro padės tai, kad pramoniniuose procesuose bus atsisakoma anglies, naftos ir dujų, tuo pačiu pereinant prie švaresnės energijos šaltinių, sustiprinant pramonės konkurencingumą ir remiant tarptautinę technologinę lyderystę. 

 • Elektrifikavimas, efektyvus energijos vartojimas ir atsinaujinantieji energijos ištekliai galėtų padėti pramonei sutaupyti 35 mlrd. m³ gamtinių dujų iki 2030 m., o tai viršytų 55 proc. tikslo priemonių rinkinį.
 • Daugiausia suvartojamų dujų, kone 22 mlrd. m³, būtų galima sumažinti nemetalo mineralinių produktų, cemento, stiklo ir keramikos, cheminių medžiagų gamybos ir perdirbimo sektoriuose.
 • Naudojant vandenilį iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių iki 2030 m. tikimasi pasiekti maždaug 30 proc. pirminės plieno gamybos ES dekarbonizacijos.

Svarbus vaidmuo pramonės sektoriui teks ir tuo atveju, kai bus didinama mūsų energetikos sistemai greitai pertvarkyti reikalingos įrangos ir komponentų gamyba.

Energijos taupymas

Taupant energiją galima pigiausiai, saugiausiai ir švariausiai mažinti savo priklausomybę nuo iškastinio kuro importo iš Rusijos. Prie to, mažindami savo suvartojamos energijos kiekį, galime prisidėti visi – pradedant vartotojais ir įmonėmis ir baigiant pramonės sektoriais. Imdamiesi energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių, o kartu – individualių veiksmų, galime daryti teigiamą poveikį kainoms – tiesiogiai mažinti savo sąskaitas už energiją, didinti ekonomikos atsparumą ir spartinti ES perėjimą prie švarios energijos.

Yra daug būdų, kaip savo kasdieniame gyvenime mažinti suvartojamos energijos kiekį, be kita ko:

 • mažinant šildymo temperatūrą / mažiau naudojant oro kondicionavimo sistemas;
 • efektyviau naudojant buitinius prietaisus;
 • ekonomiškiau vairuojant;
 • dažniau renkantis viešąjį transportą ir aktyvų judumą;
 • išjungiant šviesą.

Visi energijos vartotojai turi žinoti apie geriausias taupymo galimybes ir veiksmingiausias priemones, kurių jie gali imtis. Komisija teiks piliečiams tikslinę informaciją, kad jie galėtų priimti informacija pagrįstus sprendimus ir pirkti vadovaudamiesi efektyvaus energijos vartojimo kriterijumi. 

Bendradarbiausime su tokiomis organizacijomis, kaip Tarptautinė energetikos agentūra, valstybėmis narėmis ir vietos valdžios institucijomis, siekdami nustatyti, kurie energijos taupymo veiksmai yra veiksmingiausi, ir skatinti jų imtis.

„REPowerEU“ finansavimas

Siekiant palaipsniui nutraukti iškastinio kuro importą iš Rusijos, kuris šiuo metu Europos mokesčio mokėtojams kainuoja beveik 100 mlrd. EUR per metus, nuo dabar iki 2027 m. reikia 210 mlrd. EUR papildomų investicijų. 

Pagrindinis plano „REPowerEU“ įgyvendinimo elementas yra Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė (EGADP), pagal kurį teikiamas papildomas ES finansavimas. Valstybės narės turėtų į savo ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus įtraukti nacionalinius „REPowerEU“ skirtus skyrius, kad investicijos būtų nukreiptos į „REPowerEU“ prioritetus ir būtų vykdomos būtinos reformos.

Valstybės narės gali likusias EGADP paskolas (šiuo metu 225 mlrd. EUR) ir naujas EGADP dotacijas, finansuojamas iš pajamų, gautų aukcione pardavus apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos leidimus, kurie šiuo metu laikomi rinkos stabilumo rezerve (papildomi 20 mlrd. EUR), panaudoti šiems veiksmams:

Kiti „REPowerEU“ finansavimo šaltiniai:

 • Sanglaudos politikos fondai
 • Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai
 • Europos infrastruktūros tinklų priemonė
 • Inovacijų fondas
 • nacionalinis ir ES finansavimas „REPowerEU“ tikslams remti
 • nacionalinės fiskalinės priemonės
 • privačiosios investicijos
 • Europos investicijų bankas

Bendradarbiavimas su tarptautiniais partneriais

Norime užmegzti ilgalaikes ir abipusiai naudingas ilgalaikes partnerystes – skatinti visame pasalyje gaminti daugiau atsinaujinančiosios energijos, efektyviau vartoti energiją ir bendradarbiauti žaliųjų technologijų bei inovacijų srityje. Svarbus vaidmuo teks naujai ES energetikos platformai – per ją bus telkiama paklausa, koordinuojamas infrastruktūros naudojimas, deramasi su tarptautiniais partneriais ir rengiami bendri dujų ir vandenilio pirkimai.

Veiksmai

 • Suskystintų gamtinių dujų (SGD) tiekimo iš JAV ir Kanados bei dujotiekiu tiekiamų dujų ir SGD dujų tiekimo iš Norvegijos didinimas
 • Bus daugiau bendradarbiaujama su Azerbaidžanu, ypač dėl pietinio dujų koridoriaus.
 • Politiniai susitarimai dėl didesnio SGD tiekimo su Egiptu ir Izraeliu.
 • Su Alžyru bus atnaujintas dialogas energetikos klausimais.
 • Tolesnis bendradarbiavimas su didžiaisiais gamintojais Persijos įlankoje (pvz., Kataru) ir su Australija.
 • Veiksmų derinimas su kitais dujų pirkėjais, pvz., Japonija, Kinija ir Korėja.
 • Išnagrinėti Užsachario Afrikos šalių, pvz., Nigerijos, Senegalo ir Angolos, eksporto galimybes.

ES taip pat tęs darbą G7, G20 ir kituose tarptautiniuose forumuose, kaip antai OPEC ir TEA, siekdama užtikrinti, kad pasaulio naftos rinkos veiktų tinkamai.

Chronologija

 1. 2022 m. gruodžio 14 d.

  Europos Parlamentas ir Taryba pasiekė politinį susitarimą dėl „REPowerEU“ finansavimo, kuriuo valstybėms narėms sudaromos sąlygos į savo gaivinimo ir atsparumo didinimo planus įtraukti „REPowerEU“ skyrius.

 2. 2022 m. gruodžio 9 d.

  Įsteigtas naujas pramonės aljansas ES saulės energijos gamybai ir energetiniam saugumui didinti

 3. 2022 m. lapkričio 9 d.

  Spartindama atsinaujinančiųjų išteklių energijos leidimų išdavimą Komisija greitina perėjimą nuo Rusijos dujų prie žaliosios energetikos

 4. 2022 m. liepos 26 d.

  Remdamasi Komisijos pasiūlymu, Taryba susitarė užtikrinti tvarkingą ir koordinuotą dujų vartojimo mažinimą visoje ES, kad būtų pasirengta ateinančiai žiemai.

 5. 2022 m. liepos 20 d.

  Sutaupytos dujos – saugu žiemą. Komisija siūlo dujų paklausos mažinimo planą, kaip Europos Sąjungai pasirengti sumažėjusiam tiekimui

 6. 2022 m. liepos 18 d.

  ES ir Azerbaidžanas pasirašė naują susitarimo memorandumą dėl strateginės partnerystės energetikos srityje, kuriuo nustatomas ilgalaikės partnerystės energijos vartojimo efektyvumo ir švarios energijos srityje pagrindas. Dėl to dvigubai padidės pietinio dujų koridoriaus pajėgumai ir iki 2027 m. kiekvienais metais per jį į ES atitekės bent 20 mlrd. kubinių metrų dujų.

 7. 2022 m. liepos 15 d.

  Komisija patvirtino projektą „IPCEI Hy2Tech“ – patį pirmąjį bendriems Europos interesams svarbų projektą vandenilio sektoriuje. Šiuo projektu siekiama plėtoti novatoriškas vandenilio vertės grandinės technologijas, siekiant sumažinti pramonės procesų ir judumo priklausomybę nuo iškastinio kuro. Jis vienija 35 įmones ir 41 projektą iš 15 valstybių narių.

 8. 2022 m. birželio 27 d.

  Priimtos naujos taisyklės dėl saugyklose laikomų dujų kiekio. Jos leis sustiprinti ES dujų tiekimo saugumą artėjant žiemai. Pagal naująsias taisykles reikalaujama, kad ES valstybės narės iki šių metų lapkričio mėn. savo saugyklas pripildytų iki 80 proc. talpos, o vėlesniais metais – iki 90 proc. talpos.

 9. 2022 m. birželio 23 d.

  ES ir Norvegija susitarė   stiprinti tarpusavio partnerystę ir padidinti trumpalaikį ir ilgalaikį dujų tiekimą, spręsti didelių energijos kainų problemą ir stiprinti bendradarbiavimą švarios energijos, įskaitant vandenilį, srityje.

 10. 2022 m. birželio 17 d.

  Europos Sąjunga, Jungtinės Amerikos Valstijos ir dar 11 kitų šalių paskelbė Pasaulinio įsipareigojimo dėl metano iniciatyvą „Energy Pathway“, kuria bus spartinamas išmetamo metano kiekio mažinimas naftos ir dujų sektoriuje, siekiant pažangos klimato kaitos srityje ir energetinio saugumo.

 11. 2022 m. birželio 15 d.

  ES, Egiptas ir Izraelis pasirašė trišalį susitarimo memorandumą dėl gamtinių dujų eksporto į Europą. Gamtinės dujos iš Izraelio, Egipto ir kitų šaltinių rytinėje Viduržemio jūros regiono dalyje bus tiekiamos į Europą naudojant Egipto SGD eksporto infrastruktūrą.

 12. 2022 m. gegužės 25 d.

  Siekdama užtikrinti alternatyvų tiekimą, Komisija įsteigia ES energetikos platformos darbo grupę.

 13. 2022 m. gegužės 18 d.

  Komisija pristatė planą „REPowerEU“, kuriuo siekiama skubiai sumažinti priklausomybę nuo Rusijos iškastinio kuro ir paspartinti perėjimą prie žaliosios ekonomikos.

Dokumentai

 • Communication

REPowerEU related documents

A clear and complete repository of the thematic areas that are shaping the REPowerEU initiative

17 MAY 2022
Questions and answers about REPOwerEU
English
(5.95 KB - HTML)
Parsisiųsdinti
17 MAY 2022
Factsheet: REPowerEU actions
English
(5.95 KB - HTML)
Parsisiųsdinti
17 MAY 2022
Factsheet: Financing REPowerEU
English
(5.95 KB - HTML)
Parsisiųsdinti
17 MAY 2022
Factsheet: Clean energy
English
(5.95 KB - HTML)
Parsisiųsdinti
17 MAY 2022
Factsheet: Energy savings
English
(5.95 KB - HTML)
Parsisiųsdinti
17 MAY 2022
Factsheet: International energy strategy
English
(5.95 KB - HTML)
Parsisiųsdinti